For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Advokatsekretær

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 79 500,-
Ekskl. bøker
Studietid:
24 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
60

Er du interessert i jus og har et øye for detaljer? Ønsker du en spennende jobb på for eksempel et advokatkontor, ved domstoler, forliksråd eller i politiet? Da er dette utdannelsen for deg! Nytt revidert innhold og pensum vil være klart i løpet av høsten 2023. Ønsker du beskjed når du kan starte på utdannelsen? Legg igjen mailadressen din i skjemaet under, så holder vi deg oppdatert.

Meld din interesse


Hva får du med NKIs Advokatsekretær utdanning?

En advokatsekretær har en sentral rolle i driften av et advokatkontor, og må beherske IT-verktøy som sikrer korrekt og trygg kommunikasjon mellom klient, advokat og rettsinstansene. Denne utdanningen gir deg verktøyene du trenger for å utføre viktige kontoradministrative arbeidsoppgaver innen den juridiske kontorbransjen. Du lærer blant annet om sentrale juridiske emner, programvare, kontorrutiner, bransjeetikk og prosjektsamarbeid.

Dette er en praktisk rettet fagskole hvor du kan gå rett ut i en operativ stilling etter endt utdannelse. Gjennom nettstudiet lærer du grunnleggende juridisk metode, hvordan du jobber med juridiske dokumenter, og å løse praktiske oppgaver ved hjelp av Lovdata Pro og andre relevante rettskildeportaler. Etter fullført utdanning vil du ha kjennskap til relevante IT-verktøy som gjør deg i stand til å løse juridiske arbeidsoppgaver på en effektivt og selvstendig måte. 

Dette får du: 

 • Praktisk rettet utdannelse hvor du kan gå rett ut i jobb
 • Eksterne forelesere fra bransjen som legger grunnlaget for arbeidslivstilknytning
 • Tett tilknytning til bransjen via bransjerelevante oppgaver
 • Du lærer om relevante IT-verktøy som er essensielt for å kunne utføre arbeidsoppgaver som advokatsekretær
 • I emnet Bransjekunnskap vil du tilbringe tid ute hos et advokatkontor, en domstol, politiet eller annen bransjerelevant virksomhet

Jobbmuligheter som Advokatsekretær

Advokatsekretær har en tradisjonell tittel, men mulighetene er mange. Det sentrale er at du gjennom studiet vil lære teori og praktisk arbeid som er direkte relevant for å utføre kontoradministrative arbeidsoppgaver hos juridiske virksomheter. Våre tidligere studenter har fått jobb i politiet, advokatkontor, forliksråd, domstol og oppnådd stillingstitler som advokatsektreær, juridisk assistent, juridisk saksbehandler, advokatassistent, administrasjonsmedarbeider for å nevne noen. 

Andre studiemuligheter etter Advokatsekretær utdanning

Ønsker du en kortere utdannelse? Juridisk kontormedarbeider passer for deg som er interessert i en kort utdannelse rettet mot juridisk kontorarbeid. Ønsker du å gå videre som Advokatsekretær har du muligheten til å gjøre dette etter ett år med fagskolen Juridisk kontormedarbeider. 

Etter å ha arbeidet som advokatsekretær og opparbeidet deg arbeidserfaring kan du ta kurset Advokatassistent DNA hos Advokatforeningen, hvor du går dypere inn i jussen og dermed også kan arbeide mer selvstendig med juridiske spørsmål.  

Advokatsekretær nettstudium 

Du kan bli advokatsekretær uansett hvor du bor, alt du trenger er en PC og internett! Utdannelsen tilbys som deltidsstudium slik at du kan studere ved siden av jobb, familieliv eller annet.

Endringer på utdannelsen kan forekomme. Endelig studieplan og bokliste vil være klar senest 3 uker innen studiestart. 

I dette emnet får du kunnskap om relevante programvarer i kontorbransjen. Du vil lære om hvordan virksomheten kan benytte en rekke av dagens programvarer til å kommuniser, planlegge og produsere viktig informasjon.  

Hensikten med emnet, er å sikre at du har ferdigheter i relevante hardware, programvarer og IT-løsninger slik at du både møter bransjens krav til IT-kunnskaper, og at du er i stand til å arbeide med dokumentbehandling i andre emner på studiet, som eksempelvis juridiske utdrag i emnet, Jus saksgang og dokumenter. I juridisk kontorbransje er Windows det klart dominerende operativsystemet og undervisningen gjøres med Windows versjoner av programvarene. Du vil gjennom kjennskap til relevante IT-verktøy kunne bidra til en flytende overgang av kommunikasjonen mellom klient, advokat og rettsinstansene. 

*Det tas forbehold om endringer.

Studietimer:
144
Studiepoeng:
5 poeng

I Kontoradministrasjon 1, vil du få kjennskap til generelle arbeidsoppgaver ved et kontor. Videre vil vi se på viktigheten av et godt og klart språk. Det er viktig at du som ansatt i juridisk bransje, er god i rettskrivning og har et variert språk, slik at budskapet fremstilles og oppfattes på en presis måte. 

Vi vil også se på hva som utgjør god kundeservice, etikk og klientbehandling.  

Du vil også bli kjent med hvilke bransjerelevante aktører som kan være aktuelle arbeidsgivere. Vi vil se på advokatkontoret og de ulike arbeidsoppgavene som ligger til ulike stillinger.  


*Det tas forbehold om endringer
 

 

Studietimer:
142
Studiepoeng:
5 poeng

Du vil her lære hvordan du effektivt benytter blant annet Lovdata Pro, Rettsdata og Juridika. Dette er viktig slik at du raskt og presist kan lokalisere rettskilder for videre dokumentbehandling.

*Det tas forbehold om endringer

Studietimer:
144
Studiepoeng:
5 poeng

I JSD 1 får du innføring i jus og juridisk metode. Du får kjennskap til hvordan jus som fagområde fungerer, og blir kjent med sentrale hovedregler og unntak innen sentrale juridiske emner.

Videre vil du blant annet bruke Lovdata Pro, Rettsdata, Juridika og andre rettskildeportaler. Dette er viktig slik at du raskt og presist kan lokalisere rettskilder for videre dokumentbehandling. Et sentralt element er å forstå rettskildenes betydning på det juridiske fagfeltet.

Emnene i JSD 1 er pr. i dag*: 

 • Juridisk metode
 • Domstolene
 • Avtalerett
 • Kjøpsrett
 • Husleierett
 • Arbeidsrett
 • Erstatningsrett
 • Selskapsrett
 • Forvaltningsrett
 • Advokatetikk


*Det tas forbehold om endringer
 

Studietimer:
284
Studiepoeng:
10 poeng

I løpet av utdanningen skal du gjennomføre et prosjekt. Prosjektet er en obligatorisk gruppeoppgave, som skal gi kunnskap om en selvvalgt problemstilling. Problemstillingen må godkjennes av foreleser.

Du vil, sammen med andre prosjektdeltakere, arbeide mot et felles mål, og dere skal lære om både prosjekt som arbeidsform og presentasjonsteknikk. Formålet med emnet er at dere skal kunne planlegge, gjennomføre og ferdigstille et tverrfaglig prosjekt ved å fordype dere i temaet, for deretter å kunne presentere resultatet på en informativ måte. Prosjektet skal vise at dere behersker prosjekt som arbeidsform, både under planlegging, gjennomføring, sluttleveranse og evaluering. 

*Det tas forbehold om endringer
 

Studietimer:
160
Studiepoeng:
5 poeng

I dette emnet vil vi bygge videre på kunnskaper og kompetanse fra Programvare 1.

Vi vil her se på flere og mer avanserte funksjoner i programvarer fra Programvare 1. Du vil gjennom dette emnet få kjennskap til avanserte funksjoner i Office 365 og relevant bruk av verktøy for arbeidsstyring.

*Det tas forbehold om endringer.

Studietimer:
140
Studiepoeng:
5 poeng

Emnet bygger videre på kunnskaper og ferdigheter fra Kontoradministrasjon 1. 

 Vi vil se på hvordan virksomheten kan jobbe med anti-korrupsjon og rutiner for å motvirke hvitvasking. Emnet tar også for seg advokatkontoret (del 2), kommunikasjon med klient, regler og rutiner knyttet til oppdragsavtalen samt bransjekutymer.   

 

*Det tas forbehold om endringer.

Studietimer:
140
Studiepoeng:
5 poeng

I dette emnet vil vi se nærmere på flere bransjerelevante verktøy. Du vil bli kjent med flere rettskildeportaler, klientregistreringssystem, utvalgte programmer i Adobe Cloud (krever egen lisens) samt verktøy for opprettelse av datarom og god kjennskap til hvordan Aktørportalen fungerer.

*Det tas forbehold om endringer

Studietimer:
144
Studiepoeng:
5 poeng

I dette emnet vil du blant annet lære om sivilprosess og strafferett. Sistnevnte er en modul som lærer deg om vilkårene for å kunne straffe, formålet med straff og hvilke straffereaksjoner som finnes. I tillegg vil du lære om vilkårene for å kunne straffes for handlinger som eksempelvis drap, kroppskrenkelse, underslag og tyveri. En forståelse for strafferetten er viktig for å forstå modulen om straffeprosess, hvor du lærer om sakens gang i en straffesak.

Videre vil du lære om pengekrav, tvangsinndrivelse og konkurs.

Emnene i JSD2 er per i dag*:

 • Pengekrav
 • Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs
 • Sivilprosessreglene
 • Strafferett
 • Straffeprosess
 • Familie- og arverett
 • Avhendingsrett
 • Tingsrett

*Det tas forbehold om endringer

Studietimer:
144
Studiepoeng:
5 poeng

I avsluttende del av utdanningen, vil du i faget Bransjekunnskap, gjennomføre en større bransjerettet oppgave.

Oppgaven kan gjennomføres på to måter:

Du kan selv finne en bransjerelatert virksomhet, der du til sammen deltar 160 timer (eventuelt flere bedrifter og til sammen 160 timer), og løser ulike deloppgaver gjennom deltakelse i arbeidslivet. Bedriften må godkjennes av skolen.

Alternativt kan du velge å gjennomføre den bransjerelevante oppgaven gjennom kontakt med ulike bransjeaktører alene, eller i samarbeid med medstudenter.

 

*Det tas forbehold om endringer

Studietimer:
160
Studiepoeng:
5 poeng

Nytt revidert innhold og pensum vil være klart i løpet av høsten 2023. Ønsker du beskjed når du kan starte på utdannelsen? Legg igjen mailadressen din i skjemaet på siden, så holder vi deg oppdatert.

Meld din interesse


Dette studiet tilbys som nettstudie med fleksibel oppstart. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Eksamen gjennomføres på nett.

Eksamensform: Skriftlig

Eksamenstid: ca. 4 timers arbeidsbelastning over 24 timer der ikke annet er spesifisert i studieplanen.

Det er et krav at man har bestått alle emnene og eventuelle arbeidskrav for å få utstedt vitnemål.

Vurderingen av ev. arbeidskrav er bestått/ikke bestått. Det tas forbehold om endringer.

Det blir gjennomført følgende eksamener:

 1. Jus, saksgang og dokumenter 1
 2. Kontoradministrasjon 1
 3. Bransjeverktøy 1
 4. Prosjektvurdering
 5. Kontoradministrasjon 2
 6. Bransjeverktøy 2
 7. Jus, saksgang og dokumenter 2
 8. Bransjekunnskap (større innleveringsoppgave)

*Det tas forbehold om endringer

All informasjon om eksamen.

Etter endt utdanning, er du kvalifisert til å utføre arbeidsoppgaver i en bransjerelevant virksomhet. 
 

Advokatsekretær har en tradisjonell tittel, men mulighetene er mange. Det sentrale er at du gjennom studiet vil lære teori og praktisk arbeid som er direkte relevant for å utføre kontoradministrative arbeidsoppgaver hos juridiske virksomheter.  

Eksempler på relevante virksomheter 
•    Advokatkontor 
•    Politi 
•    Domstol 
•    Forliksråd 
•    Fagforeninger 
•    Bransjeforeninger 

Eksempler på stillingstitler: 

 • Advokatsekretær 
 • Juridisk assistent 
 • Juridisk saksbehandler (ved advokatkontor)
 • Saksbehandler 
 • Advokatassistent (OBS: merk at Advokatassistent DNA er en etterutdanning hos Advokatforeningen for advokatsekretærer med 3 års arbeidserfaring) 
 • Administrasjonsmedarbeider  


I tillegg kan du, etter å ha arbeidet som advokatsekretær og opparbeidet deg arbeidserfaring, ta kurset Advokatassistent DNA hos Advokatforeningen, hvor du går dypere inn i jussen og dermed også kan arbeide mer selvstendig med juridiske spørsmål.  

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv i ulike organisasjoner. 

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring, må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

Det gjøres oppmerksom på at pensum har enkelte ressurser som er engelskspråklige. Videre er det på studiet et utvalg av juridiskfaglig terminologi på engelsk som må læres. 

Overordnede kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om juridisk metode, juridiske grunnbegrep og sentrale temaer innenfor privat rett og offentlig rett
 • har kunnskap om sentrale prinsipp for god advokatskikk, etikk og krav til kvalitet
 • skal kjenne til sentrale lover, relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet for advokatbransjen og juridiske virksomheter
 • har kunnskap om arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling ved domstoler, advokatfirma og andre juridiske virksomheter samt forstår prinsippene for klientbehandling og kundeservice
 • har kunnskap om juridisk forretningskorrespondanse
 • har kunnskap om hvordan elektroniske systemløsninger og verktøy kan brukes av advokatkontor, domstoler andre juridiske virksomheter
 • har kunnskap om relevante elektroniske systemløsninger og verktøy som kan brukes av advokatkontor, domstoler andre juridiske virksomheter
 • har kunnskap om prosjektteori og hvordan gjennomføre et bransjerelevant prosjekt
 • kjenner til rettssystemets og jussens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv
 • kjenner til hvordan yrkesfaglige kunnskap kan oppdateres via relevante trykte- og digitale medier

 

Overordnede ferdigheter

Studenten:

 • kan kartlegge en situasjon, identifisere juridiske fagområder og i samarbeid med arbeidsgiver arbeide effektivt for å ivareta arbeidsgivers og klientens/publikums interesser
 • kan forklare sentrale juridiske begrep og uttrykk
 • kan, anvende kontorfaglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger, samt lokalisere relevante rettskilder på rettsområder innenfor privat og offentlig rett
 • har tilegnet seg ferdigheter for selvstendig innhenting og bearbeiding av informasjon fra juridiske kilder, blant annet ved hjelp av verktøy som eksempelvis Lovdata Pro
 • kan produsere brev og juridiske dokumenter, innenfor de angitte rettsområdene ved å benytte digitale verktøy
 • kan skrive juridisk forretningskorrespondanse på norsk og kjenner til relevant juridisk terminologi på engelsk
 • kan kommunisere faglig korrekt både muntlig og skriftlig
 • kan finne informasjon og fagstoff ved bruk av eksempelvis Lovdata Pro og andre relevante papirbaserte og elektroniske kilder
 • kan planlegge og gjennomføre et prosjekt i et relevant prosjektverktøy
 • kan anvende bransjerelevante IT-verktøy

Overordnet generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse for, og utviklet etiske grunnholdninger knyttet til god advokatskikk og god etikk innenfor juridisk arbeid og advokatbransjen
 • kan bygge gode relasjoner internt og med eksterne samarbeidspartnere og kunder/klienter
 • kan utføre juridiske kontoradministrative arbeidsoppgaver avhengig av oppdragsgivers eller kunder/klientens behov
 • kan utvikle, forenkle eller effektivisere arbeidsmetoder innenfor ansvarsområdet
 • har nødvendig kompetanse til å ivareta arbeidsgivers interesser ovenfor kunder/klienter og samarbeidspartnere

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

 

 • Prosjektarbeid: En veiledning for studenterISBN: 9788245033731
 • Stor norsk-engelsk juridisk ordbokISBN: 9788200129233
 • Lov og rett for næringslivet 28. utg.ISBN: 9788245038002
 • LinkedIn Learning (minimum 30 dager) (krever egen lisens)ISBN: 000000000000

OBS: Endelig bokliste blir klar 3 uker før studiestart.

Denne boklisten er derfor kun veiledende.

Studieplan, pensum og pensummateriell revideres i samråd med bransjen i forkant av hver semesterstart og gjøres tilgjengelig for studenter på Canvas i forbindelse med studiestart.

Pensum og pensummateriell:

 • Fullstendig liste over pensummateriell fremgår av studieplan ved studiestart
 • P.t. kreves 3-6 mnd lisens på Adobe Cloud (vent med å kjøpe tilgang til etter informasjon fra foreleser i 3. semester)
 • LinkedIn Learning - I løpet av studietiden må studenten kjøpe tilgang til LinkedIn Learning i minimum 1 måned. Dette i tillegg til 1 måned gratis tilgang (30 dager). Studenten må selv melde seg inn og ut av LinkedIn Learning.  

PC-utstyr

Ved NKI praktiserer vi Bring your own Device og på dette studiet må du ha:

 • Windowsbasert PC, OS: Windows 10, eller nyere (64 bit)
 • CPU: 2GHz, 64-bit multicore (min. 7:e generasjon) – eller tilsvarende AMD prosessor
 • RAM: 8 GB
 • Wi-Fi 5
 • HDD: SSD 256 GB
 • GPU: Intel eller AMD med 64-bits støtte, 2 GHz eller raskere
 • Viktig: pc må støtte minstekrav i Adobes anbefalinger

 

- Jeg kombinerte studiene med småbarnsliv og eget firma

Tina, Advokatsekretær