For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Advokatsekretær

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris fra:
kr 76 500,-
Studietid:
24 måneder
Velg gjennomføring:
Gjennomføring
Nettstudier med fast oppstart
Stedbasert
Oslo
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
60

Denne fagskoleutdanningen passer for deg som er interessert i jus, har et godt øye for detaljer og ønsker å jobbe på for eksempel advokatkontor, ved domstoler, forliksråd eller i politiet.

En advokatsekretær har en sentral rolle i driften av et advokatkontor, og må beherske IT-verktøy som sikrer korrekt og trygg kommunikasjon mellom klient, advokat og rettsinstansene. Denne utdanningen gir deg verktøyene du trenger for å utføre viktige kontoradministrative arbeidsoppgaver innen den juridiske kontorbransjen. Du lærer blant annet om sentrale juridiske emner, programvare, kontorrutiner, bransjeetikk, prosjektsamarbeid, bransjerelevant regnskap og juridisk engelsk. 

Du lærer grunnleggende juridisk metode, hvordan du jobber med juridiske dokumenter og å løse praktiske oppgaver ved hjelp av Lovdata Pro og andre relevante rettskildeportaler. Etter fullført utdanning, vil du ha kjennskap til relevante IT-verktøy som gjør deg i stand til å løse juridiske arbeidsoppgaver på en effektivt og selvstendig måte.

Arbeidslivstilknytning i studietiden 

I tillegg til bransjerelevante emner i utdanningen, vil du i løpet av studiet møte eksterne forelesere som legger grunnlaget for arbeidslivstilknytning. Du vil også ha flere oppgaver hvor du aktivt kan jobbe opp mot virksomheter i bransjen.

I siste semester, vil du gjennomføre emnet, Bransjekunnskap, der du kan løse oppgaven samtidig som du tilbringer tiden ute hos et advokatkontor, en domstol, politiet eller annen bransjerelevant virksomhet.   
 

Varighet 

Normert tid 1 år på stedbasert utdanning, og 2 år via nettstudier. 

Dette studiet er ettårig fagskoleutdanning (60 studiepoeng) med fagskolegrad. Dersom du ønsker å gå et kortere løp, kan du ta Juridisk kontormedarbeider (6mnd 30 studiepoeng).

Dersom det, på grunn av korona-virus, skulle bli umulig å starte opp stedbasert undervisning til høsten, vil vi gjennomføre undervisningen via Zoom. Vi vil i så tilfelle tilrettelegge undervisningsformer og læringsaktiviteter som skal brukes for å oppnå læringsutbytte for den aktuelle utdanningen.     

Gjennomføring:

 • Stedbasert: Denne utdanningen har fast oppstart og tilbys stedbasert i Oslo - neste studiestart august 2021 
 • Nettstudier: Denne utdanningen tilbys også på deltid som nettstudier med fast oppstart - neste studiestart august 2021

 

I emnet, Jus, saksgang og dokumenter 1 (JSD 1), får du innføring i jus og juridisk metode. Du får kjennskap til hvordan jus som fagområde fungerer, og blir kjent med sentrale hovedregler og unntak innen sentrale juridiske emner..

Du får forståelse av hvordan en uenighet kan føre til et søksmål, de ulike stegene, rollene og dokumentene i en slik prosess.

Videre vil du blant annet bruke Lovdata Pro, Rettsdata, Juridika og andre rettskildeportaler. Dette er viktig slik at du raskt og presist kan lokalisere rettskilder for videre dokumentbehandling. Et sentralt element er også å lære om hvordan sivile saker føres for retten og juridiske dokumenters betydning i en slik prosess.

Emnene i JSD 1 er pr. i dag*: 

 • Juridisk metode
 • Avtalerett
 • Kjøpsrett
 • Arbeidsrett
 • Husleierett
 • Erstatningsrett
 • Selskapsrett
 • Sivilprosess

Eksamen: Skriftlig, 4 timer

*Det tas forbehold om endringer

I dette emnet får du kunnskap om programvarer, kontorarbeid og kjennskap til advokatbransjen.

Hensikten med emnet, er å sikre at du har ferdigheter i relevante programvarer slik at du både møter bransjens krav til IT-kunnskaper, og at du er i stand til å arbeide med dokumentbehandling i andre emner på studiet, som eksempelvis juridiske utdrag i emnet, Jus saksgang og dokumenter. I juridisk kontorbransje, er Windows det klart dominerende operativsystemet, og undervisningen gjøres med Windows versjoner av programvarene. Du vil gjennom kjennskap til relevante IT-verktøy kunne bidra til en flytende overgang av kommunikasjonen mellom klient, advokat og rettsinstansene.

I KO 1, vil du få kjennskap til advokatbransjen, advokatsekretærens arbeidsoppgaver og etiske forventninger i den juridiske bransjen.

Videre vil vi se på viktigheten av et godt og klart språk. Det er viktig at du som advokatsekretær, er god i rettskrivning og har et variert språk, slik at budskapet fremstilles på en presis måte.

Eksamen: Skriftlig, 4 timer

*Det tas forbehold om endringer. 

 

 

Her får du kjennskap til regnskap. Vi starter med selskapslære, regnskapslære og regnskapsføring med en praktisk tilnærming. Du vil lære praktisk regnskapsføring ved bruk av relevant regnskapsprogram.

Emnet gir deg innsikt i ulike selskapsformer, og du lærer om bokføring, fakturering, kreditnota og inkassorutiner, i tillegg til blant annet timelister, lønnskjøring, arbeidsgiveravgift og feriepenger.

Eksamen: Skriftlig, 4 timer

*Det tas forbehold om endringer

Engelsk er et internasjonalt forretningsspråk i de fleste stillinger. Også ved advokatkontor, har det blitt nødvendig å beherske språket. Enkelte advokatkontor har engelsk som obligatorisk språk i intern kommunikasjon, på grunn av et høyt antall engelskspråklige ansatte.

Det er dessuten viktig at du forstår hva fremmedspråklige klienter sier, og at du både skriftlig og muntlig kan kommunisere med disse, og videreformidle budskapet til advokatene/juristene du jobber sammen med.

I første semester fokuserer vi på å øke dine kunnskaper om forretningsengelsk og juridiske terminologi frem mot skriftlig eksamen.

Eksamen: Skriftlig, 2 timer

*Det tas forbehold om endringer.

I løpet av utdanningen skal du gjennomføre et prosjekt. Prosjektet er en obligatorisk gruppeoppgave, som skal gi kunnskap om en selvvalgt problemstilling. Problemstillingen må godkjennes av foreleser.

Du vil, sammen med andre prosjektdeltakere, arbeide mot et felles mål, og dere skal lære om både prosjekt som arbeidsform og presentasjonsteknikk. Formålet er at dere skal kunne planlegge, gjennomføre og ferdigstille et tverrfaglig prosjekt ved å fordype dere i temaet, for deretter å kunne presentere resultatet på en informativ måte. Prosjektet skal vise at dere behersker prosjekt som arbeidsform, både under planlegging, gjennomføring, sluttleveranse og evaluering. 

*Det tas forbehold om endringer

I avsluttende del av utdanningen, vil du i faget Bransjekunnskap, gjennomføre en større bransjerettet oppgave.

Oppgaven kan gjennomføres på to måter:

Du kan selv finne en bransjerelatert virksomhet, der du til sammen deltar 160 timer (eventuelt flere bedrifter og til sammen 160 timer), og løser ulike deloppgaver gjennom deltakelse i arbeidslivet. Bedriften må godkjennes av skolen.

Alternativt kan du velge å gjennomføre den bransjerelevante oppgaven gjennom kontakt med ulike bransjeaktører alene, eller i samarbeid med medstudenter.

Eksamen: Skriftlig innlevering av oppgave/rapport

*Det tas forbehold om endringer

I andre semester vil du ha faget Jus, saksgang og juridiske dokument 2 (JSD 2).

Her vil du lære om strafferett, en studieenhet som lærer deg om vilkårene for å kunne straffe, formålet med straff og hvilke straffereaksjoner som finnes. Dette vil være viktig for å forstå emnet, Straffeprosess, hvor du lærer om sakens gang i en straffesak. I tillegg vil du lære om vilkårene for å kunne straffes for drap, kroppskrenkelse, underslag og tyveri. Til slutt vil du lære om domstolsystemet og straffeprosessreglene.

Videre vil du lære om familie- og arverett, forvaltningsrett, salg av fast eiendom, tingsrett, pengekrav og tvangsinndrivelse.

Eksamen: Skriftlig, 4 timer

*Det tas forbehold om endringer

I regnskap 2 vil du jobbe videre med regnskap i et regnskapssystem.

P.t. er dette Tripletex. Du vil lære om advokatforskriften, klientmiddelansvar, avstemminger av klientkonto, føring av klientkonto, særregnskap og om årsregnskapet.

Eksamen: Skriftlig, 4 timer (i regnskapssystem)

*Det tas forbehold om endringer

I andre semester vil du ha faget Kontoradministrasjon 2 (KO 2).

I KO 2 vil du blant annet få utvidet fagterminologi, lære om fri rettshjelp og rettshjelpsforsikring, antikorrupsjonsarbeid og kommunikasjon med parter, motparter, forliksråd og domstoler.

Eksamen: 1 gruppefremføring, samt 1 skriftlig innlevering av prosjektarbeidet

*Det tas forbehold om endringer

I engelsk 2 vil du øve på å formulere deg muntlig på engelsk med fokus på forretningsspråk og juridisk terminologi.

Det er et mål at du skal forstå og kunne gjøre deg forstått i den grad det er nødvendig å benytte engelsk i en juridisk kontorstilling.

Eksamen: Muntlig i par/grupper som settes opp av skolen

*Det tas forbehold om endringer

Oppstart 19. august, kl 10 (Oslo)

TO SEMESTRE PÅ DAGTID (ett skoleår), stedbasert

Advokatsekretær tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning, hvor undervisning vil være i tidsrommet mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:30. En normal studieuke kan bestå av både hele/halve undervisningsdager i kombinasjon med hele/halve studiedager. Ved eksterne forelesere/gjesteforelesere må det påregnes at undervisningsøkter kan falle utenfor kjernetiden 09:00-14:30.

Dersom det, på grunn av korona-virus, skulle bli umulig å starte opp stedbasert undervisning til høsten, vil vi flytte det stedbaserte tilbudet over på nett. Vi vil i så tilfelle tilrettelegge undervisningsformer og læringsaktiviteter som skal brukes for å oppnå læringsutbytte for den aktuelle utdanningen. 

Ved NKI praktiserer vi Bring your own Device. Les mer om dette her. 

Nettutdanning: Oppstart 25. august 

Normert studietid er 4 semestre (2 år, deltid) på å gjennomføre utdanningen. 

Dette er et godt alternativ for deg som liker friheten ved nettstudier, men ønsker å følge en fast progresjon sammen med en lærer og en nettklasse.

Ved NKI praktiserer vi Bring your own device. Les mer om dette her.

Overordnede kunnskaper

Etter fullført utdanning har du:

 • kunnskap om juridisk metode, juridiske grunnbegrep og sentrale temaer innenfor privat rett og offentlig rett
 • kunnskap om sentrale prinsipp for god advokatskikk, etikk og krav til kvalitet
 • innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet for advokatbransjen
 • kunnskap om arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling i et advokatfirma og forstår prinsippene for klientbehandling og kundeservice
 • kunnskap om juridisk forretningskorrespondanse, både på norsk og engelsk
 • kunnskap om hvordan elektroniske systemløsninger og verktøy kan brukes av advokatkontor
 • kunnskap om klient-  og saksbehandlingsverktøy ment for kontoradministrasjon og dokumenthåndtering
 • kunnskap om bruk av et regnskapssystem/regnskapsprogram for advokatbransjen
 • kunnskap om hvordan programvare kan effektivisere utførelsen av regnskapsoppgaver for advokatbransjen
 • kunnskap om prosjektteori og hvordan gjennomføre et prosjekt i overenstemmelse med relevant prosjektstyringsverktøy, eksempelvis «Prosjektveiviseren» utarbeidet av DIFI
 • forstår rettssystemets og jussens betydning i et samfunns-  og verdiskapingsperspektiv
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap via relevante trykte- og digitale medier

Du lærer å:

 • kartlegge en situasjon, identifisere den juridiske problemstillingen og i samarbeid med advokaten løse denne ved å benytte juridisk metode, samt kunne forklare sentrale juridiske begrep og uttrykk
 • i samarbeid med advokaten, anvende faglig kunnskap innenfor jusen på praktiske og teoretiske problemstillinger, samt relevante lover på rettsområder innenfor privat og offentlig rett
 • tilegnet seg ferdigheter for selvstendig innhenting og bearbeiding av informasjon fra juridiske kilder, blant annet ved hjelp av Lovdata Pro
 • produsere brev og juridiske dokumenter, også via diktafon, innenfor de angitte rettsområdene ved å benytte tekstbehandler og løsning for dokumentmaler
 • anvende regnskapssystem for å utføre enklere bransjerelaterte lønn og regnskapsoppgaver
 • skrive juridisk forretningskorrespondanse på norsk og engelsk
 • kommunisere faglig korrekt på engelsk, både muntlig og skriftlig
 • finne informasjon og fagstoff ved bruk av Lovdata Pro og andre relevante papirbaserte og elektroniske kilder
 • planlegge og gjennomføre et prosjekt i overenstemmelse med relevant prosjektverktøy, eksempelvis «Prosjektveiviseren» utarbeidet av DIFI

 

Du får også:

 • forståelse for, og utviklet etiske grunnholdninger knyttet til god advokatskikk og god etikk innenfor juridisk arbeid og advokatbransjen
 • å bygge gode relasjoner internt og med eksterne samarbeidspartnere og kunder/klienter
 • å utføre juridiske kontoradministrative arbeidsoppgaver avhengig av oppdragsgivers eller kunder/klientens behov
 • å utvikle, forenkle eller effektivisere arbeidsmetoder innenfor ansvarsområdet
 • nødvendig kompetanse til å ivareta advokatkontorets interesser ovenfor kunder/klienter og samarbeidspartnere

Etter endt utdanning, er du kvalifisert til å utføre arbeidsoppgaver i en bransjerelevant virksomhet. 
 

Advokatsekretær har en tradisjonell tittel, men mulighetene er mange. Det sentrale er at du gjennom studiet vil lære teori og praktisk arbeid som er direkte relevant for å utføre kontoradministrative arbeidsoppgaver hos juridiske virksomheter.  

Eksempler på relevante virksomheter 
•    Advokatkontor 
•    Politi 
•    Domstol 
•    Forliksråd 
•    Fagforeninger 
•    Bransjeforeninger 

Eksempler på stillingstitler: 

 • Advokatsekretær 
 • Juridisk assistent 
 • Juridisk saksbehandler 
 • Saksbehandler 
 • Advokatassistent (OBS: merk at Advokatassistent DNA er en etterutdanning hos Advokatforeningen for advokatsekretærer med 3 års arbeidserfaring) 
 • Administrasjonsmedarbeider  


I tillegg kan du, etter å ha arbeidet som advokatsekretær og opparbeidet deg arbeidserfaring, ta kurset Advokatassistent DNA hos Advokatforeningen, hvor du går dypere inn i jussen og dermed også kan arbeide mer selvstendig med juridiske spørsmål.  

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv i ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse. 

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring, må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

Det gjøres oppmerksom på at studiet inneholder engelsk på et nivå over videregående skole.

Stedbasert:

 • Pris per semester: kr 51.000,- (varighet to semestre)
 • Registreringsavgift: kr 1.800,-
 • Eksamensavgift er inkludert.
 • Office 365 er inkludert
 • Totalpris: kr 103.800 (to semestre)

Lærebøker og Adobe Acrobat Pro DC kommer i tillegg

Nettutdanning:

 • Pris kr 74.700,- (varighet 2 år)
 • Opptaksgebyr: kr 1.800,-
 • Totalpris: kr 76.500 (fire semestre)
 • Eksamensavgift er inkludert

Lærebøker og Adobe Acrobat Pro DC kommer i tillegg. Enkelte lærebøker er inkludert i studieavgiften. Pensumlisten er klar 3 uker før studiestart.

Utdanningen, Advokatsekretær, er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen.

Her finner du betalingsplan for Advokatsekretær

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

*Merk at prisen kan justeres og riktig pris vil fremkomme på bestillingssiden.

Eksamen gjennomføres på nett, også for stedbaserte studenter

Eksamensform: Skriftlig

Eksamenstid: 4 timer der ikke annet er spesifisert

Det er et krav at man har bestått alle emnene og eventuelle arbeidskrav for å få utstedt vitnemål.

Vurderingen av ev. arbeidskrav er bestått/ikke bestått. Det tas forbehold om endringer.

Det blir gjennomført følgende eksamener:

 1. Jus, saksgang og dokumenter 1
 2. Kontoradministrasjon 1
 3. Regnskap 1
 4. Engelsk 1 (skriftlig)
 5. Prosjektvurdering
 6. Jus, saksgang og dokumenter 2
 7. Kontoradministrasjon 2
 8. Regnskap 2
 9. Engelsk 2 (muntlig)
 10. Bransjekunnskap (større innleveringsoppgave)

*Det tas forbehold om endringer

All informasjon om eksamen.

Studieplan, pensum og pensummateriell revideres i samråd med bransjen i forkant av hver semesterstart og gjøres tilgjengelig for studenter på Canvas i forbindelse med studiestart.

Pensum og pensummateriell:

 • Pensumlisten over bøker som kan kjøpes hos Akademika publiseres for studenter ca. 3 uker før studiestart
 • Fullstendig liste over pensummateriell fremgår av studieplan ved studiestart
 • P.t. kreves 1-års lisens på Adobe Acrobat Pro DC (vent med å kjøpe til etter informasjon fra foreleser)

PC-utstyr

Ved NKI praktiserer vi Bring your own Device og på dette studiet må du ha:

 • Windowsbasert PC, OS: Windows 10 (64 bit)
 • CPU: 2GHz, 64-bit multicore (min. 7:e generasjon) – eller tilsvarende AMD prosessor
 • RAM: 8 GB
 • Wi-Fi 5
 • HDD: SSD 256 GB
 • GPU: Intel eller AMD med 64-bits støtte, 2 GHz eller raskere
 • Viktig: pc må støtte minstekrav i Adobes anbefalinger