For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Advokatsekretær

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 76 500,-
Ekskl. bøker
Studietid:
23 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fast oppstart
Nettstudier med fast oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
60

Denne fagskoleutdanningen passer for deg som er interessert i jus, har et godt øye for detaljer og ønsker å jobbe på for eksempel advokatkontor, ved domstoler, forliksråd eller i politiet.

En advokatsekretær har en sentral rolle i driften av et advokatkontor, og må beherske IT-verktøy som sikrer korrekt og trygg kommunikasjon mellom klient, advokat og rettsinstansene. Denne utdanningen gir deg verktøyene du trenger for å utføre viktige kontoradministrative arbeidsoppgaver innen den juridiske kontorbransjen. Du lærer blant annet om sentrale juridiske emner, programvare, kontorrutiner, bransjeetikk, prosjektsamarbeid, bransjerelevant regnskap og juridisk engelsk. 

I utdanningen Advokatsekretær lærer du grunnleggende juridisk metode, hvordan du jobber med juridiske dokumenter og å løse praktiske oppgaver ved hjelp av Lovdata Pro og andre relevante rettskildeportaler. Etter fullført utdanning, vil du ha kjennskap til relevante IT-verktøy som gjør deg i stand til å løse juridiske arbeidsoppgaver på en effektivt og selvstendig måte.

Arbeidslivstilknytning i studietiden 

I tillegg til bransjerelevante emner i utdanningen, vil du i løpet av studiet møte eksterne forelesere som legger grunnlaget for arbeidslivstilknytning. Du vil også ha flere oppgaver hvor du aktivt kan jobbe opp mot virksomheter i bransjen.

I siste semester, vil du gjennomføre emnet, Bransjekunnskap, der du kan løse oppgaven samtidig som du tilbringer tiden ute hos et advokatkontor, en domstol, politiet eller annen bransjerelevant virksomhet.   
 

Varighet 

Normert tid er 2 år via nettstudier. 

Dette studiet er en fagskoleutdanning (60 studiepoeng) med fagskolegrad. Dersom du ønsker å gå et kortere løp, kan du ta Juridisk kontormedarbeider (30 studiepoeng).

 

Gjennomføring:

 • Nettstudier: Denne utdanningen tilbys på deltid som nettstudier med fast oppstart i januar og august - neste studiestart er 25. januar 2022 

 

I dette emnet får du kunnskap om relevante programvarer i kontorbransjen. Du vil lære om hvordan virksomheten kan benytte en rekke av dagens programvarer til å kommuniser, planlegge og produsere viktig informasjon.  

Hensikten med emnet, er å sikre at du har ferdigheter i relevante hardware, programvarer og IT-løsninger slik at du både møter bransjens krav til IT-kunnskaper, og at du er i stand til å arbeide med dokumentbehandling i andre emner på studiet, som eksempelvis juridiske utdrag i emnet, Jus saksgang og dokumenter. I juridisk kontorbransje er Windows det klart dominerende operativsystemet og undervisningen gjøres med Windows versjoner av programvarene. Du vil gjennom kjennskap til relevante IT-verktøy kunne bidra til en flytende overgang av kommunikasjonen mellom klient, advokat og rettsinstansene. 

Studietimer:
144
Studiepoeng:
5 poeng

I Kontoradministrasjon 1, vil du få kjennskap til generelle arbeidsoppgaver ved et kontor. Videre vil vi se på viktigheten av et godt og klart språk. Det er viktig at du som ansatt i juridisk bransje, er god i rettskrivning og har et variert språk, slik at budskapet fremstilles og oppfattes på en presis måte. 

Vi vil også se på hva som utgjør god kundeservice, etikk og klientbehandling.  

Du vil også bli kjent med hvilke bransjerelevante aktører som kan være aktuelle arbeidsgivere. Vi vil se på advokatkontoret og de ulike arbeidsoppgavene som ligger til ulike stillinger.  

Eksamen: Skriftlig, 4 timer
*Det tas forbehold om endringer
 

 

Studietimer:
142
Studiepoeng:
5 poeng

I løpet av utdanningen skal du gjennomføre et prosjekt. Prosjektet er en obligatorisk gruppeoppgave, som skal gi kunnskap om en selvvalgt problemstilling. Problemstillingen må godkjennes av foreleser.

Du vil, sammen med andre prosjektdeltakere, arbeide mot et felles mål, og dere skal lære om både prosjekt som arbeidsform og presentasjonsteknikk. Formålet med emnet er at dere skal kunne planlegge, gjennomføre og ferdigstille et tverrfaglig prosjekt ved å fordype dere i temaet, for deretter å kunne presentere resultatet på en informativ måte. Prosjektet skal vise at dere behersker prosjekt som arbeidsform, både under planlegging, gjennomføring, sluttleveranse og evaluering. 

*Det tas forbehold om endringer
 

Studietimer:
142
Studiepoeng:
5 poeng

Her får du kjennskap til regnskap. Vi starter med selskapslære, regnskapslære og regnskapsføring med en praktisk tilnærming. Du vil lære praktisk regnskapsføring ved bruk av relevant regnskapsprogram.

Emnet gir deg innsikt i ulike selskapsformer, og du lærer om bokføring, fakturering, kreditnota og inkassorutiner, i tillegg til blant annet timelister, lønnskjøring, arbeidsgiveravgift og feriepenger.

Eksamen: Skriftlig, 4 timer

*Det tas forbehold om endringer

Studietimer:
72
Studiepoeng:
2.5 poeng

I JSD 1 får du innføring i jus og juridisk metode. Du får kjennskap til hvordan jus som fagområde fungerer, og blir kjent med sentrale hovedregler og unntak innen sentrale juridiske emner.

Videre vil du blant annet bruke Lovdata Pro, Rettsdata, Juridika og andre rettskildeportaler. Dette er viktig slik at du raskt og presist kan lokalisere rettskilder for videre dokumentbehandling. Et sentralt element er å forstå rettskildenes betydning på det juridiske fagfeltet.

Emnene i JSD 1 er pr. i dag*: 

 • Juridisk metode
 • Avtalerett
 • Kjøpsrett
 • Erstatningsrett
 • Selskapsrett
 • Arbeidsrett
 • Pengekrav
 • Tvangsfullbyrdelse
 • Konkurs

Eksamen: Skriftlig, 4 timer
*Det tas forbehold om endringer
 

Studietimer:
284
Studiepoeng:
10 poeng

Engelsk er et internasjonalt forretningsspråk i de fleste stillinger. Også ved advokatkontor, har det blitt nødvendig å beherske språket. Enkelte advokatkontor har engelsk som obligatorisk språk i intern kommunikasjon, på grunn av et høyt antall engelskspråklige ansatte.

Det er viktig at du forstår hva fremmedspråklige klienter sier, og at du både skriftlig og muntlig kan kommunisere med disse, og videreformidle budskapet til advokatene/juristene du jobber sammen med.

I første semester fokuserer vi på å øke dine kunnskaper om forretningsengelsk og du vil løse oppgaver som utvider ditt juridiske engelskvokabular frem mot skriftlig eksamen. 

Eksamen: Skriftlig, 2 timer

*Det tas forbehold om endringer
 

Studietimer:
72
Studiepoeng:
2.5 poeng

I dette emnet vil vi bygge videre på kunnskaper og kompetanse fra Programvare 1.

Vi vil her se på flere og mer avanserte funksjoner i programvarer og vi vil se på enkelte IT-løsninger som er spesifikke for advokatbransjen. Dette innebærer kjennskap til relevant skybasert klientregistreringssystem, verktøy for opprettelse av datarom samt god kjennskap til Aktørportalen.  

Emnet vil også ha en egen modul om bruk av billedredigering samt bruk av PDF-programvare.  

Studietimer:
140
Studiepoeng:
5 poeng

Emnet bygger videre på kunnskaper og ferdigheter fra Kontoradministrasjon 1. 

 Vi vil se på hvordan virksomheten kan jobbe med anti-korrupsjon og rutiner for å motvirke hvitvasking. Emnet tar også for seg advokatkontoret (del 2), kommunikasjon med klient, regler og rutiner knyttet til oppdragsavtalen samt bransjekutymer.   

Eksamen: 1 gruppefremføring, samt 1 skriftlig innlevering av prosjektarbeidet

*Det tas forbehold om endringer

Studietimer:
140
Studiepoeng:
5 poeng

I engelsk 2 vil du øve på å formulere deg muntlig på engelsk med fokus på forretningsspråk og juridisk terminologi.

Det er et mål at du skal forstå og kunne gjøre deg forstått i den grad det er nødvendig å benytte engelsk i en juridisk kontorstilling.

Eksamen: Muntlig i par/grupper som settes opp av skolen

*Det tas forbehold om endringer

Studietimer:
70
Studiepoeng:
2.5 poeng

I regnskap 2 vil du jobbe videre med regnskap i et regnskapssystem.

P.t. er dette Tripletex. Du vil lære om advokatforskriften, klientmiddelansvar, avstemminger av klientkonto, føring av klientkonto, særregnskap og om årsregnskapet.

Eksamen: Skriftlig, 4 timer (i regnskapssystem)

*Det tas forbehold om endringer

Studietimer:
70
Studiepoeng:
2.5 poeng

I andre semester vil du ha faget JSD 2.

Her vil blant annet du lære om sivilprosess og strafferett. Sistnevnte er en modul som lærer deg om vilkårene for å kunne straffe, formålet med straff og hvilke straffereaksjoner som finnes. I tillegg vil du lære om vilkårene for å kunne straffes for handlinger som eksempelvis drap, kroppskrenkelse, underslag og tyveri. En forståelse for strafferetten er viktig for å forstå modulen  om straffeprosess, hvor du lærer om sakens gang i en straffesak. 

Videre vil du lære om pengekrav, tvangsinndrivelse og konkurs.

Emnene i JSD2 er per i dag*:

 • Familie- og arverett
 • Avhendingsrett
 • Tingsrett
 • Forvaltningsrett
 • Sivilprosess
 • Straffeprosess

Eksamen: Skriftlig, 4 timer

*Det tas forbehold om endringer

Studietimer:
270
Studiepoeng:
10 poeng

I avsluttende del av utdanningen, vil du i faget Bransjekunnskap, gjennomføre en større bransjerettet oppgave.

Oppgaven kan gjennomføres på to måter:

Du kan selv finne en bransjerelatert virksomhet, der du til sammen deltar 160 timer (eventuelt flere bedrifter og til sammen 160 timer), og løser ulike deloppgaver gjennom deltakelse i arbeidslivet. Bedriften må godkjennes av skolen.

Alternativt kan du velge å gjennomføre den bransjerelevante oppgaven gjennom kontakt med ulike bransjeaktører alene, eller i samarbeid med medstudenter.

Eksamen: Skriftlig innlevering av oppgave/rapport

*Det tas forbehold om endringer

Studietimer:
160
Studiepoeng:
5 poeng

Oppstart i januar og august, neste oppstart er 25. januar 2022 

Studietid er beregnet som deltid og går over 4 semester.

Dette er et godt alternativ for deg som liker friheten ved nettstudier, men ønsker å følge en fast progresjon sammen med en lærer og en nettklasse.

Dette er et godt alternativ for deg som liker friheten ved nettstudier, men ønsker å følge en fast progresjon sammen med en lærer og en nettklasse. Det vil være nettsamlinger ca. annenhver uke på ettermiddagen. Samlingene blir tatt opp slik at du kan se de i etterkant om du ikke har mulighet til å delta på disse. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Eksamen gjennomføres på nett

Eksamensform: Skriftlig

Eksamenstid: ca. 4 timers arbeidsbelastning over 24 timer der ikke annet er spesifisert i studieplanen.

Det er et krav at man har bestått alle emnene og eventuelle arbeidskrav for å få utstedt vitnemål.

Vurderingen av ev. arbeidskrav er bestått/ikke bestått. Det tas forbehold om endringer.

Det blir gjennomført følgende eksamener:

 1. Jus, saksgang og dokumenter 1
 2. Kontoradministrasjon 1
 3. Regnskap 1
 4. Engelsk 1 (skriftlig)
 5. Prosjektvurdering
 6. Jus, saksgang og dokumenter 2
 7. Kontoradministrasjon 2
 8. Regnskap 2
 9. Engelsk 2 (muntlig)
 10. Bransjekunnskap (større innleveringsoppgave)

*Det tas forbehold om endringer

All informasjon om eksamen.

Etter endt utdanning, er du kvalifisert til å utføre arbeidsoppgaver i en bransjerelevant virksomhet. 
 

Advokatsekretær har en tradisjonell tittel, men mulighetene er mange. Det sentrale er at du gjennom studiet vil lære teori og praktisk arbeid som er direkte relevant for å utføre kontoradministrative arbeidsoppgaver hos juridiske virksomheter.  

Eksempler på relevante virksomheter 
•    Advokatkontor 
•    Politi 
•    Domstol 
•    Forliksråd 
•    Fagforeninger 
•    Bransjeforeninger 

Eksempler på stillingstitler: 

 • Advokatsekretær 
 • Juridisk assistent 
 • Juridisk saksbehandler 
 • Saksbehandler 
 • Advokatassistent (OBS: merk at Advokatassistent DNA er en etterutdanning hos Advokatforeningen for advokatsekretærer med 3 års arbeidserfaring) 
 • Administrasjonsmedarbeider  


I tillegg kan du, etter å ha arbeidet som advokatsekretær og opparbeidet deg arbeidserfaring, ta kurset Advokatassistent DNA hos Advokatforeningen, hvor du går dypere inn i jussen og dermed også kan arbeide mer selvstendig med juridiske spørsmål.  

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv i ulike organisasjoner. 

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring, må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

Det gjøres oppmerksom på at studiet inneholder engelsk på et nivå over videregående skole.

Overordnede kunnskaper

Kandidaten:

 • har kunnskap om juridisk metode, juridiske grunnbegrep og sentrale temaer innenfor privat rett og offentlig rett
 • har kunnskap om sentrale prinsipp for god advokatskikk, etikk og krav til kvalitet
 • har innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet for advokatbransjen
 • har kunnskap om arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling i et advokatfirma og forstår prinsippene for klientbehandling og kundeservice
 • har kunnskap om juridisk forretningskorrespondanse, både på norsk og engelsk
 • har kunnskap om hvordan elektroniske systemløsninger og verktøy kan brukes av advokatkontor
 • har kunnskap om klient-  og saksbehandlingsverktøy ment for kontoradministrasjon og dokumenthåndtering
 • har kunnskap om bruk av et regnskapssystem/regnskapsprogram for advokatbransjen
 • har kunnskap om hvordan programvare kan effektivisere utførelsen av regnskapsoppgaver for advokatbransjen
 • har kunnskap om prosjektteori og hvordan gjennomføre et prosjekt i overenstemmelse med relevant prosjektstyringsverktøy, eksempelvis «Prosjektveiviseren» utarbeidet av DIFI
 • forstår rettssystemets og jussens betydning i et samfunns-  og verdiskapingsperspektiv
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap via relevante trykte- og digitale medier

 

Overordnede ferdigheter

Kandidaten:

 • kan kartlegge en situasjon, identifisere den juridiske problemstillingen og i samarbeid med advokaten løse denne ved å benytte juridisk metode, samt kunne forklare sentrale juridiske begrep og uttrykk
 • kan, i samarbeid med advokaten, anvende faglig kunnskap innenfor jusen på praktiske og teoretiske problemstillinger, samt relevante lover på rettsområder innenfor privat og offentlig rett
 • har tilegnet seg ferdigheter for selvstendig innhenting og bearbeiding av informasjon fra juridiske kilder, blant annet ved hjelp av Lovdata Pro
 • kan produsere brev og juridiske dokumenter, også via diktafon, innenfor de angitte rettsområdene ved å benytte tekstbehandler og løsning for dokumentmaler
 • kan anvende regnskapssystem for å utføre enklere bransjerelaterte lønn og regnskapsoppgaver
 • kan skrive juridisk forretningskorrespondanse på norsk og engelsk
 • kan kommunisere faglig korrekt på engelsk, både muntlig og skriftlig
 • kan finne informasjon og fagstoff ved bruk av Lovdata Pro og andre relevante papirbaserte og elektroniske kilder
 • kan planlegge og gjennomføre et prosjekt i overenstemmelse med relevant prosjektverktøy, eksempelvis «Prosjektveiviseren» utarbeidet av DIFI

Overordnet generell kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse for, og utviklet etiske grunnholdninger knyttet til god advokatskikk og god etikk innenfor juridisk arbeid og advokatbransjen
 • kan bygge gode relasjoner internt og med eksterne samarbeidspartnere og kunder/klienter
 • kan utføre juridiske kontoradministrative arbeidsoppgaver avhengig av oppdragsgivers eller kunder/klientens behov
 • kan utvikle, forenkle eller effektivisere arbeidsmetoder innenfor ansvarsområdet
 • har nødvendig kompetanse til å ivareta advokatkontorets interesser ovenfor kunder/klienter og samarbeidspartnere

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

 

 • Prosjektarbeid: En veiledning for studenterISBN: 9788245033731
 • Stor norsk-engelsk juridisk ordbokISBN: 9788200129233
 • Lov og rett for næringslivet 28. utg.ISBN: 9788245038002
 • Grunnleggende regnskap: En oversiktISBN: 9788205510784

Studieplan, pensum og pensummateriell revideres i samråd med bransjen i forkant av hver semesterstart og gjøres tilgjengelig for studenter på Canvas i forbindelse med studiestart.

Pensum og pensummateriell:

 • Pensumlisten over bøker som kan kjøpes hos Akademika publiseres for studenter ca. 3 uker før studiestart
 • Fullstendig liste over pensummateriell fremgår av studieplan ved studiestart
 • P.t. kreves 3-6 mnd lisens på Adobe Cloud (vent med å kjøpe tilgang til etter informasjon fra foreleser i 3. semester)
 • LinkedIn Learning - I løpet av studietiden må studenten kjøpe tilgang til LinkedIn Learning i minimum 1 måned. Dette i tillegg til 1 måned gratis tilgang (30 dager). Studenten må selv melde seg inn og ut av LinkedIn Learning.  

PC-utstyr

Ved NKI praktiserer vi Bring your own Device og på dette studiet må du ha:

 • Windowsbasert PC, OS: Windows 10 (64 bit)
 • CPU: 2GHz, 64-bit multicore (min. 7:e generasjon) – eller tilsvarende AMD prosessor
 • RAM: 8 GB
 • Wi-Fi 5
 • HDD: SSD 256 GB
 • GPU: Intel eller AMD med 64-bits støtte, 2 GHz eller raskere
 • Viktig: pc må støtte minstekrav i Adobes anbefalinger

 

- Jeg kombinerte studiene med småbarnsliv og eget firma

Tina, Advokatsekretær