For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Advokatsekretær

Gjennomføring:
Nettstudier med fast oppstart
Nettstudier med fast oppstart
Pris:
kr 76 500,-
Studietid:
24 måneder
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
60

Denne fagskoleutdanningen passer for deg som er interessert i jus, har et godt øye for detaljer og ønsker å jobbe på for eksempel advokatkontor, domstoler, forliksråd eller politiet.

En advokatsekretær har en sentral rolle i driften av et advokatkontor, og må beherske IT-verktøy som sikrer korrekt og trygg kommunikasjon mellom klient, advokat og rettsinstansene.  Denne utdanningen gir deg verktøyene du trenger for å utføre viktige kontoradministrative arbeidsoppgaver innen den juridiske kontorbransjen. Du lærer blant annet om sentrale juridiske emner, programvare, kontorrutiner, bransjeetikk, prosjektsamarbeid, bransjerelevant regnskap og juridisk engelsk.

Du lærer grunnleggende juridisk metode, hvordan du jobber med juridiske dokumenter og å løse praktiske oppgaver ved hjelp av Lovdata Pro og andre relevante rettskildeportaler. Etter fullført utdanning, vil du kunne bruke relevante IT-verktøy som gjør deg i stand til å løse juridiske arbeidsoppgaver på en effektivt og selvstendig måte.

Arbeidslivstilknytning i studietiden 

I tillegg til bransjerelevante emner i utdanningen, vil du i løpet av studiet møte eksterne forelesere som legger grunnlaget for arbeidslivstilknytning. Du vil også ha flere oppgaver hvor du aktivt kan jobbe opp mot virksomheter i bransjen. I siste semester, vil du gjennomføre emnet, Bransjekunnskap, der du kan løse oppgaven samtidig som du tilbringer tiden ute hos et advokatkontor, en domstol, politiet eller annen bransjerelevant virksomhet.   

Varighet 

Normert tid 1 år på stedbasert utdanning, og 2 år via nettstudier. 

Dette studiet er ettårig fagskoleutdanning (60 studiepoeng) med fagskolegrad. Dersom du ønsker å gå et kortere løp, kan du ta Juridisk kontormedarbeider (6mnd 30 studiepoeng).

Dersom det, på grunn av korona-virus, skulle bli umulig å starte opp stedbasert undervisning til høsten, vil vi flytte det stedbaserte tilbudet over på nett. Vi vil i så tilfelle tilrettelegge undervisningsformer og læringsaktiviteter som skal brukes for å oppnå læringsutbytte for den aktuelle utdanningen.     

Gjennomføring:

 • Stedbasert: Denne utdanningen har fast oppstart og tilbys stedbasert - neste studiestart august 2021 
 • Nettstudier: Denne utdanningen tilbys også på deltid som nettstudier med fast oppstart - neste studiestart august 2021

 

I emnet Jus, saksgang og dokumenter (JSD) 1 og 2, får du kjennskap til hvordan jus som fag fungerer, og blir kjent med sentrale hovedregler og unntak innen sentrale juridiske emner.

Jus, saksgang og dokumenter 1 (JSD 1)

I JSD 1 får du en innføring i jus og juridisk metode. Videre vil du blant annet lære å bruke Lovdata Pro på en avansert måte, slik at du raskt og presist kan lokalisere rettskilder for videre dokumentbehandling. Et sentralt element er også å lære om hvordan sivile saker føres for retten og juridiske dokumenters betydning i en slik prosess.

Jus, saksgang og dokumenter 2 (JSD 2)

I andre semester vil du ha faget JSD 2. Her vil du lære om strafferett, en studieenhet som lærer deg om vilkårene for å kunne straffe, formålet med straff og hvilke straffereaksjoner som finnes. Dette vil være viktig for å forstå emnet, Straffeprosess, hvor du lærer om sakens gang i en straffesak. I tillegg vil du lære om vilkårene for å kunne straffes for drap, kroppskrenkelse, underslag og tyveri. Til slutt vil du lære om domstolsystemet og straffeprosessreglene.

Videre vil du lære om familie- og arverett, forvaltningsrett, salg av fast eiendom, tingsrett, pengekrav og tvangsinndrivelse.

*Det tas forbehold om endringer.

Her får du kunnskap om programvarer, kontorarbeid og kjennskap til advokatbransjen. Hensikten med emnet, er å sikre at du har ferdigheter i relevante programvarer slik at du både møter bransjens krav til IT-kunnskaper, og at du er i stand til å arbeide med dokumentbehandling i andre fag på studiet, som eksempelvis juridiske utdrag i emnet, Jus saksgang og dokumenter. Du vil dermed kunne bidra til en flytende overgang av kommunikasjonen mellom klient, advokat og rettsinstansene.

I KO 1, vil du få kjennskap til advokatbransjen, advokatsekretærens arbeidsoppgaver og etiske forventninger i den juridiske bransjen.

Videre vil vi se på viktigheten av et godt og klart språk. Det er viktig at du som advokatsekretær, er god i rettskrivning og har et variert språk, slik at budskapet fremstilles på en presis måte.

I KO 2 (andre semester), vil du blant annet få utvidet fagterminologi, lære om fri rettshjelp og rettshjelpsforsikring, anti-hvitvaskingsregler, korrupsjonsregler og kommunikasjon med parter, motparter, forliksråd og domstoler.

*Det tas forbehold om endringer

 

Her får du en innføring i regnskap. Vi starter med selskapslære, regnskapslære og regnskapsføring med en praktisk tilnærming. Du vil lære praktisk regnskapsføring ved bruk av relevant regnskapsprogram.

Emnet gir deg innsikt i ulike selskapsformer, og du lærer om bokføring, fakturering, kreditnota og inkassorutiner, i tillegg til blant annet timelister, lønnskjøring, arbeidsgiveravgift og feriepenger.

I regnskap 2 vil du lære om advokatforskriften, klientmiddelansvar, avstemminger av klientkonto, føring av klientkonto, særregnskap og om årsregnskapet.

*Det tas forbehold om endringer

Engelsk er et internasjonalt forretningsspråk i de fleste stillinger. Også ved advokatkontor, har det blitt nødvendig å beherske språket. Enkelte advokatkontor har engelsk som obligatorisk språk i intern kommunikasjon, p.g.a. et høyt antall engelskspråklige ansatte.

Det er dessuten viktig at du forstår hva fremmedspråklige klienter sier, og at du både skriftlig og muntlig kan kommunisere med disse, og videreformidle budskapet til advokatene/juristene du jobber sammen med.

I første semester fokuserer vi på å øke dine kunnskaper om forretningsengelsk frem mot skriftlig eksamen. I andre semester er fokuset på muntlig engelsk, og vi jobber videre med juridisk terminologi.

Vi legger vekt på at du skal utfordres til å bruke juridisk engelsk underveis i studiet opp mot bransjerelevante arbeidsoppgaver.

*Det tas forbehold om endringer

I løpet av utdanningen skal du gjennomføre et prosjekt. Prosjektet er en obligatorisk gruppeoppgave, som skal gi kunnskap om en selvvalgt problemstilling.

Du vil, sammen med andre prosjektdeltakere, arbeide mot et felles mål, og dere skal lære om både prosjekt som arbeidsform og presentasjonsteknikk. Formålet er at dere skal kunne planlegge, gjennomføre og ferdigstille et tverrfaglig prosjekt ved å fordype dere i temaet, for deretter å kunne presentere resultatet på en informativ måte. Prosjektet skal vise at dere behersker prosjekt som arbeidsform, både under planlegging, gjennomføring, sluttleveranse og evaluering.

*Det tas forbehold om endringer

I avsluttende del av utdanningen, vil du i faget Bransjekunnskap, gjennomføre en større bransjerettet oppgave.

Oppgaven kan gjennomføres på to måter:

Du kan selv finne en bransjerelatert virksomhet, der du til sammen deltar 160 timer (eventuelt flere bedrifter og til sammen 160 timer), og løser ulike deloppgaver gjennom deltakelse i arbeidslivet. Bedriften må godkjennes av skolen.

Alternativt kan du velge å gjennomføre den bransjerelevante oppgaven gjennom kontakt med ulike bransjeaktører alene, eller i samarbeid med medstudenter.

*Det tas forbehold om endringer

Oppstart høst 2021

TO SEMESTRE PÅ DAGTID (ett skoleår), stedbasert
Advokatsekretær tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning, hvor undervisning vil være i tidsrommet mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:30. En normal studieuke kan bestå av både hele/halve undervisningsdager i kombinasjon med hele/halve studiedager.

Dersom det, på grunn av korona-virus, skulle bli umulig å starte opp stedbasert undervisning til høsten, vil vi flytte det stedbaserte tilbudet over på nett. Vi vil i så tilfelle tilrettelegge undervisningsformer og læringsaktiviteter som skal brukes for å oppnå læringsutbytte for den aktuelle utdanningen. 

Ved NKI praktiserer vi med Bring your own Device. Les mer om dette her. 

Nettutdanning 2021: August (dato enda ikke satt)

Normert studietid er 4 semestre (2 år, deltid) på å gjennomføre utdanningen. 

Etter endt utdanning, er du kvalifisert til å utføre arbeidsoppgaver i en bransjerelevant virksomhet. Du kan jobbe som for eksempel advokatsekretær, advokatassistent, juridisk assistent, juridisk saksbehandler eller sekretær innen det juridiske fagfeltet. Utdanningen gir en helhetlig forståelse for de administrative arbeidsoppgavene og ansvarsområdene knyttet opp mot en slik stilling.

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv i ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

Stedbasert:

 • Pris per semester: kr 51.000,- (varighet to semestre)
 • Registreringsavgift: kr 1.800,-
 • Eksamensavgift er inkludert.
 • Office 365 er inkludert
 • Totalpris: kr 103.800 (to semestre)

Lærebøker og Adobe Acrobat Pro DC kommer i tillegg

Nettutdanning:

 • Pris kr 74.700,- (varighet 2 år)
 • Opptaksgebyr: kr 1.800,-
 • Totalpris: kr 76.500 (fire semestre)
 • Eksamensavgift er inkludert

Lærebøker og Adobe Acrobat Pro DC kommer i tillegg. Enkelte lærebøker er inkludert i studieavgiften. Pensumlisten er klar 3 uker før studiestart.

Utdanningen advokatsekretær er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Her finner du betalingsplan for Advokatsekretær

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Det blir gjennomført følgende eksamener:

 1. Jus 1
 2. Jus 2
 3. Regnskap 1
 4. Regnskap 2
 5. Kontoradministrasjon 1
 6. Kontoradministrasjon 2
 7. Engelsk skriftlig
 8. Engelsk muntlig
 9. Prosjektvurdering

Det er et krav at man har bestått alle emnene for å få utstedt vitnemål.

All informasjon om eksamen.

Pensum for oppstart høst 2021 er ikke klart. Det vil være klart senest 3 uker før oppstart.