For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Forkurs bachelor ingeniør

Utdanningsnivå:
Realfag og forkurs
Pris:
kr 15 900,-
Ekskl. eksamensavgift og bøker
Studietid:
24 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Innsendinger:
26

Forkurset skal gi et faglig grunnlag som kvalifiserer til opptak til høyere teknologisk utdanning basert på generell studiekompetanse.

Studiet er spesielt rettet mot deg som har yrkesutdanning og praksis eller generell studiekompetanse fra før, og som trenger denne fordypningen for å søke opptak til ingeniørutdanning. 

Forkurset gjennomføres som nettstudium. Eksamen arrangeres mai/juni hvert år.

Emnene er i henhold til kravene i Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs av Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt råd for teknologi, 2014.

Emnet sikrer at du får grunnleggende kunnskaper i matematikk slik at du er i stand til å følge undervisningen i ingeniørutdanningen.

Emnet er i henhold til kravene i Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs

Emnet skal gi en innføring i grunnleggende emner og begreper, gi trening i å behandle matematiske størrelser, tolke, vurdere og løse matematiske problemstillinger og vise matematikkens betydning for samfunnsmessige og tekniske problemstillinger.

Hovedemner

 • aritmetikk og algebra
 • mengdelære, likninger og ulikheter
 • trigonometri
 • funksjoner, herunder polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, trigonometriske funksjoner
 • derivasjon
 • integrasjon og differensiallikninger
 • geometri
 • vektorer
 • rekker
 • sannsynlighetsregning

Pris:
kr 10 600,-
Studietimer:
672
Innsendinger:
10

Bevegelse 1, kraft og bevegelse 1, arbeidsmetoder i fysikk, målinger, eksperimenter og usikkerhet, energi og bevegelsesmengde, væsker og gasser, termofysikk, lys og bølger, atomfysikk og kjernefysikk, elektrisitet og kjemiske stoffer og reaksjoner, kraft, bevegelse 11 og statikk.

Kunnskap

 • Kandidaten kjenner til fagets metode, og dens anvendelse i realfag
 • Kandidaten kan redegjøre for enkel atomteori
 • Kandidaten kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk og termofysikk
 • Kandidaten kan gjøre rede for elektromagnetisk stråling
 • Kandidaten kjenner til energibegrepet, og kan bruke det i fysiske problemstillinger
 • Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk

Ferdigheter

 • Kandidaten kan regne på kraft og bevegelse i to dimensjoner
 • Kandidaten kan regne på termofysiske problemstillinger
 • Kandidaten kan gjennomføre enkle forsøk ved å gjøre målinger, tolke resultatene og skrive en rapport.
 •  Kandidaten kan regne med størrelser og enheter i SI systemet, og behersker omregning mellom enheter
 • Kandidaten kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten
 • Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for real- og naturvitenskapelig tenking

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser
 • Kandidaten forstår sammenhengen mellom fysikk og teknologiske anvendelser
 • Kandidaten forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener. og hvordan eksperimenter og observasjoner brukes for å teste og forbedre de rådende teorier. 

Pris:
kr 9 000,-
Studietimer:
420
Innsendinger:
7

Gjennom arbeidet med "Kommunikasjon og norsk" skal du tilegne deg kunnskap og ferdigheter i å kommunisere skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk i ulike faglige sammenhenger. 

Emnet er i henhold til kravene i Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs

Studietimer:
420
Innsendinger:
6

Emnet inngår i "Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning" og skal gi en innføring i temaer relatert til ingeniøren og teknologens rolle som samfunnsborger.

Ingeniørenes arbeid bidrar til at det utvikles ny teknologi og nye løsninger, som igjen påvirker samfunnet. Ingeniører er derfor også samfunnsutviklere og ingeniører er viktige aktører i arbeidet med å finne løsninger på de utfordringene samfunnet møter.

Emnet Teknologi og samfunn skal gi deg bevissthet om denne rollen og det ansvaret det medfører.

Kunnskap
 • Kandidaten har kunnskap om demokrati og samfunnets organisering
 • Kandidaten har kjennskap til hvordan private og offentlige organisasjoner i arbeidslivet fungerer
 • Kandidaten har kjennskap til lover og forskrifter, hvordan disse utvikles og brukes.
 • Kandidaten har kunnskap om hva som karakteriserer teknologiutviklingen historisk og geografisk.
 • Kandidaten har kunnskap om teknologi som grunnlag for samfunnsengasjement og samspillet mellom teknologi, samfunn, økonomi og miljø.
Ferdigheter
 • Kandidaten kan vurdere og diskutere, muntlig og skriftlig, enkle teknologiske produkter og prosesser, og deres konsekvenser for samfunn og miljø.
 • Kandidaten kan gjøre greie for sentrale utviklingstendenser og hovedstrukturen i norsk næringsliv, samt den betydning globalisering og kulturforskjeller har for teknologi, nærings- og samfunnsutvikling.
 • Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for samfunnsvitenskapelig tenking.
 • Kandidaten kan bruke etiske prinsipper i sine vurderinger og valg.
Generell kompetanse
 • Kandidaten forstår betydningen av ikke tekniske ferdigheter i sitt arbeid med teknologiske løsninger.
 • Kandidaten forstår betydningen av innovasjon og entreprenørskap.
 • Kandidaten forstår betydningen av samarbeid og tverrfaglighet

Studietimer:
168
Innsendinger:
3

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Det er tre mulige kvalifiseringsgrunnlag:

1. Fagbrev eller fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra andre utdanningsprogram enn studiespesialiserende retning.

2. Generell studiekompetanse.

3. Grunnskole og minst 5 års praksis (søkere må være 25 år eller eldre for å søke om å bli realkompetansevurdert).

 • 4 eksamener á kr 1 750,-

Hvert av kursene avsluttes med en offentlig godkjent eksamen, hver på 5 timer. Eksamen arrangeres mai/juni hvert år.

All informasjon om eksamen.