Hopp til hovedinnholdet

Fagskole

Fagskole

Vi har lang erfaring med å utvikle fagskoleutdanninger, og tilbyr et bredt utvalg av fagskoleutdanninger som gir deg kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.

Fagskole via nettstudier

Fagskole er en offentlig godkjent yrkesrettet og praktisk utdanning som bygger på videregående skole. Studievarighet er fra ½ til 2 år. Opptakskravene for fagskole er alltid formalkompetanse fra bestått videregående skole. Hvilken linje fra videregående skole som gir direkte opptak varierer. Arbeids- og annen relevant erfaring av minimum 3 års varighet kan også gi grunnlag for opptak. Alle som søker opptak på annet grunnlag enn bestått videregående skole vil bli individuelt vurdert.

Finn din fagskoleutdanning

Opptakskrav til Fagskole

En fagskoleutdanning ligger på nivå over videregående skole. Opptakskravene for fagskole, er fullført videregående skole eller relevant realkompetanse/arbeidserfaring. Søkere som mangler fag fra videregående opplæring og ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan likevel bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse.

Opptakskrav psykisk helsearbeid / helse, aldring og aktiv omsorg / kreftomsorg og lindrende pleie / demensomsorg og alderspsykiatri

Utdannelsen bygger på fullført og bestått videregående opplæring og på at søkeren er autorisert helsepersonell etter helsepersonelloven. Utdanningen er spesielt utviklet for:

 • helsefagarbeidere
 • hjelpepleiere og
 • omsorgsarbeidere

Autoriserte ambulansearbeidere og helsesekretærer kvalifiserer også for opptak til studiet. Det anbefales at søker har minimum ett års yrkeserfaring, men dette er ikke et krav.

Søkere som ikke tilfredsstiller kravene til utdanning kan bli realkompetansevurdert. Realkompetanse omfatter kunnskap som er ervervet gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid og skolegang. Realkompetansevurdering foretas på følgende grunnlag:

 • Krav om minimum fem års relevant arbeidserfaring i 100 % stilling (deltid regnes om til heltid)
 • Dokumentert arbeidserfaring
 • Utdanning
 • Kurs
 • Annen relevant erfaring 

Det kreves politiattest for alle som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. De nevnte utdanningene inneholder praksisperiode, og det må derfor fremlegges gyldig politiattest jf. § 27 i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning.

Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder.

Opptakskrav migrasjonshelse

Migrasjonshelse bygger på bestått videregående opplæring i helse- og oppvekstfag. Utdanningen er utviklet spesielt for de med fagbrev som:

 • helsefagarbeidere
 • barne- og ungdomsarbeidere og
 • ambulansearbeidere

Utdanningen er også åpen for de med yrkeskompetanse som helsesekretær eller apotektekniker og tidligere fagbrev som hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Det anbefales at søker har minimum ett års yrkeserfaring, men dette er ikke et krav.

Søkere som ikke tilfredsstiller kravene til utdanning kan bli realkompetansevurdert. Realkompetanse omfatter kunnskap som er ervervet gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid og skolegang. Realkompetansevurdering foretas på følgende grunnlag:

 • Krav om minimum 5 års relevant arbeidserfaring i 100 % stilling (deltid regnes om til heltid)
 • Dokumentert arbeidserfaring
 • Utdanning
 • Kurs
 • Annen relevant erfaring

Opptakskrav velferdsteknologi

Velferdsteknologi bygger på bestått videregående opplæring og at søkeren er autorisert helsepersonell etter Helsepersonelloven.

Utdanningen er spesielt utviklet for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Utdanningen passer også for sykepleiere. Det anbefales at du har minimum ett års yrkeserfaring, men dette er ikke er krav.

Ergoterapeuter og fysioterapeuter kan også søke Velferdsteknologi. Merk at for disse yrkesgruppene, stilles det krav til realkompetanse i tillegg til formell utdannelse (se egne krav til realkompetanse).

Søkeren må ha norskkunnskaper tilsvarende Vg1 studieforberedende eller Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole. Norskkunnskapene må dokumenteres med bestått vitnemål eller karakterutskrift.

Realkompetansevurdering - relevant bakgrunn kan være:

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring*, utdanning eller kurs
 • Søkeren må være eldre enn det som er vanlig alder for fullført videregående skole

*Relevant arbeidserfaring er erfaring fra helse- og omsorgssektoren hvor søkeren har vært i direkte kontakt med pasient/bruker/klient. Eksempler på relevant arbeidserfaring er hjemmetjenesten, frisklivsentral, bokollektiv for eldre, utviklingshemmede og/eller psykiske syke, sykehjem eller sykehus. 

Offentlig godkjent utdanning ved fagskole

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) påser at utdanninger og institusjoner følger nasjonale krav til kvalitet i utdanning. Alle våre fagskoler er godkjent av NOKUT, og dermed også godkjent for lån i Lånekassen. Dette sikrer deg kvalitet i utdanningen!

This site uses cookies. Read more about cookies here. Lukk