For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Regnskapskonsulent

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 79 500,-
Ekskl. bøker
Studietid:
24 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Innsendinger:
9

Ønsker du en praktisk rettet utdannelse innen regnskap og økonomi som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet? Nettstudiet Regnskapskonsulent gir deg en bred teoretisk og praktisk kompetanse som gjør at du kan gå rett ut i arbeid etter endt utdannelse.

Utdanningen Regnskapskonsulent

Utdanningen Regnskapskonsulent er utviklet på bakgrunn av arbeidsmarkedet behov, og fokuserer på praktisk bruk av regnskapsteori med reelle problemstillinger fra arbeidslivet. Denne fagskoleutdanningen innen regnskap gir deg bred teoretisk og praktisk kompetanse. Emnene er satt sammen slik at de gir deg kompetanse til å kunne jobbe i en økonomi- eller regnskapsavdeling.

Vi har tett kontakt med næringslivet, og som en del av utdanningens andre semester skal du komme tettere på regnskapsbransjen gjennom emnet Bransjekunnskap. Les mer om dette under Bransjekunnskap. 

Dette får du:

 • Du lærer å utføre regnskap på en effektiv måte i dagens tempofylte arbeidshverdag.
 • Praktisk rettet studie med fokus på å kunne fungere fra dag én i en bedrift
 • Alle våre studenter vil få god innføring i bruk av Tripletex 
 • En grunnleggende innføring i regnskap med bokføring, lover og regler
 • Innføring i lovverket for lønnsområdet
 • Fokus på føring av regnskap i regnskapssystem, og lønn i et lønnssystem
 • Et godt grunnlag for å kunne foreta et fullstendig årsoppgjør, med beregning av utsatt skatt og betalbar skatt
 • Gjennomgang og innføring i analyser, kontantstrøm og budsjettering

Vi kobler våre studenter opp mot rekrutteringsbransjen, og arrangerer karrieredager to ganger i året. Der får studentene mulighet til å møte de som bemanner, vise frem sin CV og ha et mini-intervju med forskjellige rekrutterere. 

Regnskapskonsulent nettstudium

Regnskapsutdanning på nett gir deg muligheten til å studere når det passer deg, uansett hvor du bor - alt du trenger er en PC og internett.

Vår nettskole gir deg fleksibiliteten du trenger for å lande drømmejobben innen regnskap. Dette studiet vil være et godt utgangpunkt til en sikker og spennende jobb, og du kan studere kombinert med jobb- og familieliv. 

Ønsker du en kortere utdannelse? 

Dersom du ønsker å gå et kortere løp kan du ta Regnskapsmedarbeider (30 studiepoeng). Det første året på Regnskapskonsulent er Regnskapsmedarbeider. Dermed kan du gå videre på Regnskapskonsulent etter å ha gjennomført Regnskapsmedarbeider. 

Emnet vil gi deg grunnleggende kunnskaper innen regnskap. Det legges spesiell vekt på regnskapsforståelse, regnskapsføring og sentrale problemer knyttet til periodeavslutninger. Her blir det gjennomgang av teori, samt oppgaveløsing. 

Les mer...

Pris:
kr 8 000,-
Studietimer:
150
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
5 poeng

Gjennom dette kurset vil du få en grunnleggende forståelse for en bedrifts løpende regnskapsførsel gjennom året - og om arbeidet med regnskapsavslutningen.

Les mer...

Pris:
kr 15 700,-
Studietimer:
250
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet omfatter generell regnskapsføring i regnskapssystemet Tripletex.

Du vil lære å føre regnskap, fra oppstart til avslutning. Du vil måtte bygge opp kontoplanen etter bedriftens behov ifølge Norsk standard, opprette kunder og leverandører, føre bilag og fakturere. For å kunne følge opp kundene vil emne også ta deg gjennom purre og inkassorutiner. Gjennom å opprette nødvendige rapporter, samt foreta budsjettering i regnskapssystemet vil du få nødvendig kunnskap til å kunne følge med på selskapets økonomiske situasjon.

Gjennom arbeidet med emnet skal du også opparbeide en forståelse for regnskapets betydning som informasjonskilde og styringsverktøy.

Studietimer:
150
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
5 poeng

Gjennom god personaladministrasjon følger du opp ansatte i en bedrift, og sikrer at gode rutiner og kontroller er etablert og blir fulgt. Gode rutiner og kompetanse på området vil føre til trygge arbeidsforhold og god personalbehandling. Dette emnet gir en innføring i personaladministrasjon og noen grunnleggende prinsipper man må kjenne til som arbeidsgiver.

Les mer...

Pris:
kr 8 000,-
Studietimer:
150
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
5 poeng

Dette emnet tar for seg hvordan man skal kjøre lønn i et lønnssystem. Her vil du lære å legge inn opplysninger om selskapet, ansatte, oppstarts verdier, og å føre lønn hver måned. Du vil også lære å korrigere eventuelle tidligere feil.

Arbeidet med lønn er også en svært viktig oppgave knyttet til bedriftens økonomistyringssystem. Lønnsposten utgjør gjerne en betydelig utgiftspost hos de fleste bedrifter. Emnet vil derfor også gi deg kjennskap til hvilke lover og regler som omhandler både lønnsteori og ansatte. I tillegg til viktige begreper, for å kunne forstå lønnsfaget på et grunnleggende nivå. 

Studietimer:
150
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
5 poeng

I dette emnet skal du kunne foreta fullstendig årsoppgjør med skatteberegninger på anleggsmidler og omløpsmidler, vurdering av kundefordringer og tap på kundefordringer. Du lærer å sette opp en kontakstrømanalyse, og å forstå kontantstrømmene i en periode. Videre får du vite om forskjeller på et årsoppgjør avhengig av type virksomhet, regnskapsplikt kontra bokføringsplikt, utfylling av næringsoppgave og likningspapirer. I tillegg skal du kunne forklare årsoppgjør med noter, samt bruke Maestro årsoppgjørsprogram med tall overført fra et regnskapssystem.

Økonomistyring fokuserer på analyse av regnskapstall, samt hvordan man kan redusere kostnader med god logistikk og lagerforståelse. Du lærer å sette opp, bearbeide og analysere et budsjett ved hjelp av Excel.

Studietimer:
250
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
10 poeng

I dette emnet vil du få utvidet kunnskap om regnskapsføring i et regnskapssystem, i tillegg til et komplett årsoppgjør. Dette inkluderer blant annet en innføring i kjøp av varer og tjenester fra utland, med valutatap og valutagevinst.

Gjennom arbeidet med emnet skal du også opparbeide forståelse for avstemmingsrutiner og kontroll av arbeidet du har utført.

Dette emnet er en fortsettelse av emnet Innføring i regnskapssystem.

Studietimer:
125
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
5 poeng

Dette emnet vil gi deg kjennskap til flere temaer som omhandler et ansettelsesforhold. Emnet gir innblikk i arbeidstidsordninger, ferieavvikling, sykefravær, permitteringer og ulike avviklinger, pensjonsordninger og forsikringer. 

Studietimer:
125
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
5 poeng

Dette emnet handler om å kjøre lønn i et lønnssystem. Her vil du bygge på det du lærte i Lønnsteori og lønnssystem. Du vil blant annet lære å legge inn reiseregninger, utleggsskjema, timelister og ferieplan.

Studietimer:
125
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
5 poeng

I utdanningen får du mulighet til å komme enda tettere på regnskapsbransjen gjennom emnet Bransjekunnskap. Emnet går over flere uker, og vil gjennom en større, bransjerettet oppgave gi verdifull erfaring, mulighet for nettverksbygging mot bransjen og gjøre deg enda bedre rustet for en jobb etter endt utdanning.

Emnet bransjekunnskap kan gjennomføres på to måter:

 1. Du kan selv finne deg en selvvalgt bransjerelatert virksomhet, der du til sammen deltar 125 timer (eventuelt flere bedrifter og til sammen 125 timer), og ut fra dette lage en rapport. Bedriften må godkjennes av skolen.
 2. Eller du kan velge å gjøre en bransjerelevant oppgave gjennom skolen. Her kan du selv velge tema som skal godkjennes fra faglærer. En forutsetning for oppgaven, er at du har dialog med et eller flere bedrifter/selskaper.
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv i ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver. 

Dette studiet tilbys som nettstudie med fleksibel oppstart. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Du har kompetanse til å jobbe som mellomleder og kunne veilede medarbeidere innen regnskapsføring, lønnsarbeid og bruk av administrativ programvare. Mange av våre studenter har fått jobb i en økonomi-/regnskapsavdeling i en bedrift eller i et regnskapsbyrå, og får titler som regnskapskonsulent, regnskapsmedarbeider, fagskonsulent - lønn, rådgiver, junior controller. Mange bedrifter tar kontakt med oss mot slutten av studieåret og rekrutterer ansatte direkte fra oss.

Eksamen i emnet Grunnleggende regnskap kan du ta når du selv ønsker det.

De andre eksamenene må du melde deg opp til, og de gjennomføres under eksamensperioden 15.mai - 15.juni/15.november - 15.desember.

 

 

 

Prisen inkluderer eksamensavgift og Office 365, men ikke bøker.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen

 

Overordnede kunnskaper

Etter fullført utdanning, har du:

 • Kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som brukes innen regnskapsområdet
 • Forståelse for sentrale tema som omhandler regnskap- og bokføringsprinsipper
 • Innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet for regnskap- og personalarbeid
 • Bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet regnskap og lønn
 • Forståelse for de ulike selskapsformene, og kunnskap om hvordan et foretak er organisert
 • Innsikt i hvordan Norsk Kontoplan benyttes i regnskapsarbeid
 • Kunnskap om rutinene for lønns- og personalarbeid
 • Kunnskap om hvordan du oppdaterer kunnskapen din innenfor regnskap, lønn og personalarbeid- både gjennom informasjonshenting og kjennskap til abonnentsmuligheter til nettressurser
 • Innsikt i regnskaps- og lønnssystemers funksjonalitet, muligheter og begrensninger
 • Innsikt i regnskapsføring fra oppstart av et firma til klargjøring av årsoppgjør i små foretak
 • Forståelse for regnskapsbransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv
 • Kunnskap om budsjettering og viktigheten av analyse og økonomisk planlegging
 • Kunnskap om årsoppgjør, derav poster, lover, regler og årsoppgjørsprogrammet

Overordnede ferdigheter

Etter fullført utdanning, kan du:

 • Bruke relevante lover, forskrifter, regelverk og prinsipper for regnskaps-, lønns-, personal,- og HMS-relaterte problemstillinger
 • Kartlegge foretakets økonomiske stilling på basis av regnskapet, budsjettere og identifisere avvik fra budsjett, samt kan foreslå korrigerende tiltak
 • Bruke relevante regnskaps- og lønnssystemer med den funksjonalitet som til enhver tid benyttes
 • Føre et regnskap fra inngående saldo til årsavslutning i regnskapssystemet i alle typer bedrifter
 • Kjøre komplett lønn, og innrapportere til Altinn
 • Finne informasjon og fagstoff om gjeldende regler for regnskaps-, lønns- og personalarbeid samt fortolkninger av disse
 • Vurdere og analysere varelager
 • Beregne skattemessig og regnskapsmessig verdi på eiendeler og gjeld, samt fylle ut næringsoppgave
 • Føre et fullstendig årsoppgjør, avslutte årsoppgjør og starte regnskap i nytt år

Overordnet generell kompetanse

Du lærer å:

 • Forstå regnskapsfaglige prinsipper og krav til innrapportering innenfor regnskap og lønn
 • Bruke den etiske grunnholdningen du har lært, til etterlevelse av regelverk og lojalitet mot lovgiver som skaper tillit og respekt både hos kollegaer, ledelse, myndigheter og forretningsforbindelser, og som bygger oppunder allmennhetens tillit og syn på utøverne av regnskapsføringsyrket
 • Utføre regnskapstekniske oppgaver og analyser etter forespørsel fra oppdragsgiver og andre målgruppers behov
 • Bygge relasjoner med andre utøvere av regnskapsyrket gjennom samarbeid og gjensidig respekt
 • Utvikle gode rutiner og organisering for regnskaps- og økonomistyring

Grunnleggende regnskap. ISBN: 9788205510784

Årsregnskapet en grunnleggende innføring. ISBN: 9788245032109

Årsregnskapet en grunnleggende innføring oppgavesamling med løsninger. ISBN: 9788245032116

HR-boka. ISBN: 9788205524484

Norsk Standard Kontoplan: NS 4102:2005. Utgave 5 (2005-12-01)

 

- Jeg har fått veldig godt utbytte av utdanningen!

Arissara, Regnskapskonsulent