For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Regnskapskonsulent

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 79 500,-
Ekskl. bøker
Studietid:
24 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
60
Innsendinger:
5

Ønsker du en praktisk rettet utdannelse innen regnskap og økonomi som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet? Regnskapskonsulent utdannelsen gir deg en bred teoretisk og praktisk kompetanse som gjør at du kan gå rett ut i arbeid etter endt utdannelse.

Nytt revidert innhold og pensum vil være klart i januar 2023. Legg inn mailadressen din i skjemaet under hvis du ønsker å holdes oppdatert om når du kan starte på utdannelsen. 

Meld din interesse

Regnskapskonsulent utdanning

Utdanningen Regnskapskonsulent er utviklet på bakgrunn av behovet i arbeidsmarkedet og fokuserer på praktisk bruk av regnskapsteori med reelle problemstillinger fra arbeidslivet. Denne fagskoleutdanningen innen regnskap gir deg bred teoretisk og praktisk kompetanse. Emnene er satt sammen slik at de gir deg kompetanse til å kunne jobbe i en økonomi- eller regnskapsavdeling.

Vi har tett kontakt med næringslivet, og som en del av utdanningens andre semester skal du komme tettere på regnskapsbransjen gjennom emnet, Bransjekunnskap. Les mer om dette under Bransjekunnskap.  

Dette får du:

 • Du lærer å utføre regnskap på en effektiv måte i dagens tempofylte arbeidshverdag.
 • Praktisk rettet studie med fokus på å kunne fungere fra dag én i en bedrift
 • Alle våre studenter vil bli sertifisert i bruk av Tripletex.
 • En grunnleggende innføring i regnskap med bokføring, lover og regler
 • Innføring i lovverket for lønnsområdet
 • Fokus på føring av regnskap i regnskapssystem, og lønn i et lønnssystem
 • Gir deg et godt grunnlag for å kunne foreta et fullstendig årsoppgjør, med beregning av utsatt skatt og betalbar skatt
 • Gjennomgår innføring i analyser, kontantstrøm og budsjettering

Vi kobler våre studenter opp mot rekrutteringsbransjen, og arrangerer karrieredager to ganger i året. Der får studentene mulighet til å møte de som bemanner, vise frem sin CV og ha et mini-intervju med forskjellige rekrutterer. 

Jobbmuligheter som regnskapskonsulent

Du har kompetanse til å jobbe som mellomleder og kunne veilede medarbeidere innen regnskapsføring, lønnsarbeid og bruk av administrativ programvare. Mange av våre studenter har fått jobb i en økonomi-/regnskapsavdeling i en bedrift eller i et regnskapsbyrå, og får titler som regnskapskonsulent, regnskapsmedarbeider, fagskonsulent - lønn, rådgiver, junior controller. Mange bedrifter tar kontakt med oss mot slutten av studieåret og rekrutterer ansatte direkte fra oss.

Regnskapskonsulent nettstudium

Bor du i for eksempel Trondheim eller Bodø? Fortvil ikke! Ta regnskapsutdanning på nett og studere uansett hvor du bor - alt du trenger er en PC og internett. Bli regnskapskonsulent ved å studere deltid, slik at du kan studere når du vil, hvor du vil, og ved siden av jobb eller familieliv.

 • Regnskapskonsulent åpner i januar 2023 med revidert innhold. Fra januar kan du starte på utdannelsen når du vil, og gjennomfører i eget tempo. Mer fleksibelt får du det ikke. 

Ønsker du en kortere utdannelse? 

Dersom du ønsker å gå et kortere løp kan du ta Regnskapsmedarbeider (30 studiepoeng). Det første året på Regnskapskonsulent er Regnskapsmedarbeider. Dermed kan du gå videre på Regnskapskonsulent etter å ha gjennomført Regnskapsmedarbeider. 

Emnet gir deg grunnlag for å kunne være med i det daglige regnskapsarbeidet, og for å forstå hvilken plass arbeidet har i det helhetlige regnskapssystemet.

Du lærer forskjellen på utgift og kostnad, beregning av varekostnad, avskrivning av driftsmidler, skille mellom eiendeler og kostnader, kjøp og salg på kreditt, inngående og utgående merverdiavgifts oppgjør, kreditnotaer og rabatter, beregning av kostnader, forskuddsbetalinger og ubetalte poster, kalkulasjon, direkte- og indirekte kostnader, kalkyle, bruttofortjeneste og avanse, lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, terminoppgjør, avstemming mot bank, kunder, leverandører og lønn.

Emnet lærer deg å løse regnskapsoppgaver med resultat og balanse, der Excel er et viktig verktøy. Videre får du oversikt over regler i regnskapsloven, bokføringsloven og regnskapsstandarder, samt lærer å sette opp oppstillingsplan for resultat og balanse med noter, vurdering og oppgjør av anleggsmidler og omløpsmidler, enkel regnskapsanalyse og å behandle skatt.

Studietimer:
446
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
16 poeng

Emnet omfatter generell regnskapsføring i regnskapssystemet Visma Tripletex. I tillegg skal du avslutte årsregnskapet med overføring til Finale årsoppgjør.

Du skal kunne føre et fullstendig regnskap, fra innleggelse av firmadata til avslutning med fullstendig årsoppgjør, bygge opp kontoplanen etter bedriftens behov ifølge Norsk standard, opprette kunder og leverandører, kunne kontere og føre bilag, fakturere, purre og inkassorutiner, skrive ut nødvendige rapporter, samt foreta budsjettering i regnskapssystemet.

I regnskapssystem 2 vil du også få kjøp av varer og tjenester fra utland, med valutatap og valutagevinst.

Gjennom arbeidet med emnet skal du også opparbeide en forståelse for regnskapets betydning som informasjonskilde og styringsverktøy.

Studietimer:
175
Studiepoeng:
6 poeng

Dette emnet tar for seg hvordan man skal kjøre lønn i et lønnssystem. Her vil du lære å legge inn opplysninger om selskapet, ansatte, oppstarts verdier, og å føre lønn hver måned. Du vil også lære å korrigere eventuelle tidligere feil, reiseregninger, og kjøre en ekstra lønnskjøring.

Dette emnet vil også gi deg kjennskap til hvilke lover og regler som omhandler ansatte. I tillegg lærer du partene i arbeidslivet å kjenne, oppfølging av sykmeldte arbeidstakere, å ha oversikt over de viktigste lønnsbegrepene og de vanligste formene for lønn. Du vil også få kjennskap til lover og regler rundt arbeidstid, oppsigelse og avskjed, kjenne til lovene som gjelder for permisjon og fravær og behandling av disse.

Du vil også få kjennskap til pensjon, oppfølging av sykemeldte og HMS.

Arbeidet med lønn er også en svært viktig oppgave knyttet til bedriftens økonomistyringssystem. Lønnsposten utgjør gjerne en betydelig utgiftspost hos de fleste bedrifter. Å ha kontroll over lønnskostnadene er derfor viktig for bedriftens totale økonomistyring.

Studietimer:
120
Studiepoeng:
4 poeng

Første semesteroppgave omfatter føring av et fullstendig regnskap fra inngående saldobalanse, bilagsføring og et enkelt årsoppgjør. Du skal vise at du behersker bilagshåndtering, kunne foreta korrigeringer, følge med frister og ta ut alle etterspurte regnskapsrapporter og rapporter til det offentlige fra regnskapssystemet. Du skal føre et komplett regnskap fra inngående balanse og avslutte mot et enkelt årsoppgjør.

Semesteroppgavene skal gjenspeile utfordringene du vil møte i arbeidslivet. Gjennom arbeidet med oppgavene skal du benytte kompetansen du har tilegnet deg på bakgrunn av gjennomført undervisning innen de ulike fagområdene. Slik gir semesteroppgaven en helhetlig vurdering av din kompetanse ved endt utdanning.

Studietimer:
109
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
4 poeng

I dette emnet skal du kunne foreta fullstendig årsoppgjør med skatteberegninger på anleggsmidler og omløpsmidler, vurdering av kundefordringer og tap på kundefordringer. Du får vite om forskjeller på et årsoppgjør avhengig av type virksomhet, regnskapsplikt kontra bokføringsplikt, utfylling av næringsoppgave og likningspapirer. I tillegg skal du kunne forklare årsoppgjør med noter, samt bruke Finale årsoppgjørsprogram med tall overført fra et regnskapssystem.

Økonomistyring fokuserer på analyse av regnskapstall, samt hvordan man kan redusere kostnader med god logistikk og lagerforståelse. Du lærer å sette opp, bearbeide og analysere et budsjett ved hjelp av Excel.

 

Studietimer:
345
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
13 poeng

Dette emnet handler om å kjøre lønn i et lønnssystem. Her vil du bygge på det du lærte i lønn og personal 1. Du vil blant annet lære å korrigere eventuelle tidligere feil, legge inn reiseregninger, utleggsskjema, timelister og ferieplan.

Dette emnet vil også gi deg kjennskap til hvilke lover og regler som omhandler ansatte. I tillegg lærer du partene i arbeidslivet å kjenne, oppfølging av sykmeldte, ulike pensjonsordninger, oppfølging av sykemeldte, og HMS.

Studietimer:
105
Studiepoeng:
4 poeng

I Regnskapssystem 2 vil du få innføring i kjøp av varer og tjenester fra utland, med valutatap og valutagevinst. Dette emnet er en fortsettelse av Regnskapssystemer 1. 

Gjennom arbeidet med emnet skal du også opparbeide en forståelse for regnskapets betydning som informasjonskilde og styringsverktøy.

Studietimer:
90
Studiepoeng:
4 poeng

I utdanningen får du mulighet til å komme enda tettere på regnskapsbransjen gjennom emnet, Bransjekunnskap. Emnet går over flere uker, og vil igjennom en større bransjerettet oppgave, gi verdifull erfaring, mulighet for nettverksbygging mot bransjen og gjøre deg enda bedre rustet for en jobb etter endt utdanning.

Emnet bransjekunnskap kan gjennomføres på to måter:

 1. Du kan selv finne deg en selvvalgt bransjerelatert virksomhet, der du til sammen deltar 160 timer (eventuelt flere bedrifter og til sammen 160 timer), og ut fra dette lage en rapport. Bedriften må godkjennes av skolen.
 2. Du kan velge å gjøre en bransjerelevant oppgave gjennom skolen.
Studietimer:
160
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
6 poeng

I den andre semesteroppgaven skal du avslutte et regnskap med fullstendig årsoppgjør. Det omfatter beregning av nøkkeltall og skatteberegning. I tillegg skal det foretas full lønnskjøring i lønnssystemet, og overføre lønnstallene til regnskapssystemet. Du vil også få kjøp av varer/tjenester fra utland i denne oppgaven.

Semesteroppgavene skal gjenspeile utfordringene du vil møte i arbeidslivet. Gjennom arbeidet med oppgavene skal du benytte kompetansen du har tilegnet deg på bakgrunn av gjennomført undervisning innen de ulike fagområdene. Slik gir semesteroppgaven en helhetlig vurdering av din kompetanse ved endt utdanning.

Studietimer:
51
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
3 poeng

Utdanningen åpner i januar 2023. Fra januar kan du starte på utdannelsen når du vil, og gjennomfører i eget tempo. Mer fleksibelt får du det ikke. Søk nå for å sikre deg en studieplass!

Dette studiet tilbys som nettstudie med fleksibel oppstart. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Det vil gjennomføres hjemmeeksamen i hvert emne. 

Ved bestått eksamen i alle emner, semesteroppgaven, innleveringer og praksisrapporten, utstedes vitnemål.

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv i ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver. 

Overordnede kunnskaper

Etter fullført utdanning, har du:

 • Kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som brukes innen regnskapsområdet
 • Forståelse for sentrale tema som omhandler regnskap- og bokføringsprinsipper
 • Innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet for regnskap- og personalarbeid
 • Bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet regnskap og lønn
 • Forståelse for de ulike selskapsformene, og kunnskap om hvordan et foretak er organisert
 • Innsikt i hvordan Norsk Kontoplan benyttes i regnskapsarbeid
 • Kunnskap om rutinene for lønns- og personalarbeid
 • Kunnskap om hvordan du oppdaterer kunnskapen din innenfor regnskap, lønn og personalarbeid- både gjennom informasjonshenting og kjennskap til abonnentsmuligheter til nettressurser
 • Innsikt i regnskaps- og lønnssystemers funksjonalitet, muligheter og begrensninger
 • Innsikt i regnskapsføring fra oppstart av et firma til klargjøring av årsoppgjør i små foretak
 • Forståelse for regnskapsbransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv
 • Kunnskap om budsjettering og viktigheten av analyse og økonomisk planlegging
 • Kunnskap om årsoppgjør, derav poster, lover, regler og årsoppgjørsprogrammet

Overordnede ferdigheter

Etter fullført utdanning, kan du:

 • Bruke relevante lover, forskrifter, regelverk og prinsipper for regnskaps-, lønns-, personal,- og HMS-relaterte problemstillinger
 • Kartlegge foretakets økonomiske stilling på basis av regnskapet, budsjettere og identifisere avvik fra budsjett, samt kan foreslå korrigerende tiltak
 • Bruke relevante regnskaps- og lønnssystemer med den funksjonalitet som til enhver tid benyttes
 • Føre et regnskap fra inngående saldo til årsavslutning i regnskapssystemet i alle typer bedrifter
 • Kjøre komplett lønn, og innrapportere til Altinn
 • Finne informasjon og fagstoff om gjeldende regler for regnskaps-, lønns- og personalarbeid samt fortolkninger av disse
 • Vurdere og analysere varelager
 • Beregne skattemessig og regnskapsmessig verdi på eiendeler og gjeld, samt fylle ut næringsoppgave
 • Føre et fullstendig årsoppgjør, avslutte årsoppgjør og starte regnskap i nytt år

Overordnet generell kompetanse

Du lærer å:

 • Forstå regnskapsfaglige prinsipper og krav til innrapportering innenfor regnskap og lønn
 • Bruke den etiske grunnholdningen du har lært, til etterlevelse av regelverk og lojalitet mot lovgiver som skaper tillit og respekt både hos kollegaer, ledelse, myndigheter og forretningsforbindelser, og som bygger oppunder allmennhetens tillit og syn på utøverne av regnskapsføringsyrket
 • Utføre regnskapstekniske oppgaver og analyser etter forespørsel fra oppdragsgiver og andre målgruppers behov
 • Bygge relasjoner med andre utøvere av regnskapsyrket gjennom samarbeid og gjensidig respekt
 • Utvikle gode rutiner og organisering for regnskaps- og økonomistyring

På grunn av den brede fagsammensetningen, får du et stort nedslagsfelt når det gjelder jobbmuligheter innen regnskap og økonomi. Etter noe praksis, vil du ha kompetanse til å jobbe som mellomleder og kunne veilede medarbeidere innen regnskapsføring, lønnsarbeid generelt og bruk av administrativ programvare spesielt (regnskaps- lønns- og ordre/fakturaprogram).

Mange av våre studenter har etter endt utdanning, fått jobb i en økonomi-/regnskapsavdeling i en bedrift eller i et regnskapsbyrå. Uavhengig av arbeidsmarked er det alltid behov for ansatte med denne bakgrunnen. Mange bedrifter tar kontakt med oss mot slutten av studieåret og rekrutterer ansatte direkte fra oss. Manpower, Adecco. m.fl. er også interesserte i å rekruttere våre studenter.

Prisen inkluderer eksamensavgift og Office 365, men ikke bøker.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen

 

 • Grunnleggende regnskapISBN: 9788205510784
 • Årsregnskapet en grunnleggende innføringISBN: 9788245032109
 • Årsregnskapet en grunnleggende innføring oppgavesamling med løsningerISBN: 9788245032116

 

 

 

- Jeg har fått veldig godt utbytte av utdanningen!

Arissara, Regnskapskonsulent