For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Regnskapskonsulent

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 76 500,-
Ekskl. bøker
Studietid:
24 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med samling: Nettstudier
Nettstudier med samling
Nettstudier
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
60

Denne fagskoleutdanningen, gir deg bred teoretisk og praktisk kompetanse innen regnskap og økonomi. Emnene er satt sammen slik at de gir deg kompetanse til å kunne jobbe i en økonomi- eller regnskapsavdeling. Du lærer å utføre regnskap på en effektiv måte i dagens tempofylte arbeidshverdag.

Utdanningen fokuserer på praktisk bruk av regnskapsteori, med reelle problemstillinger fra arbeidslivet. Du lærer blant annet regnskapsteori og relevant jus, fullstendig regnskap- inkludert lønnskjøring i regnskapssystemet Tripletex, årsoppgjør og årsregnskap. Utdanningen er praktisk rettet slik at du kan gå rett ut i en operativ stilling etter fullført utdanning. Vi har tett kontakt med næringslivet, og som en del av utdanningens andre semester skal du komme tettere på regnskapsbransjen gjennom emnet, Bransjekunnskap. 

Varighet: 2 år 

Regnskapskonsulent nettutdanning: I emnet Årsregnskap vil det bli arrangert en stedbasert samling over to dager i lokalene til NKI i Oslo. Denne samlingen vil bli streamet.

Dette får du:

 • En grunnleggende innføring i regnskap med bokføring og lover og regler
 • Innføring i lovverket for lønnsområdet
 • Fokus på føring av regnskap i regnskapssystem, og lønn i et lønnssystem
 • Praktisk rettet studie med fokus på å kunne fungere fra dag én i en bedrift
 • Gir deg et godt grunnlag for å kunne foreta et fullstendig årsoppgjør, med beregning av utsatt skatt og betalbar skatt
 • Gjennomgår innføring i analyser, kontantstrøm og budsjettering

Dette studiet er ettårig fagskoleutdanning (60 studiepoeng) med fagskolegrad. Dersom du ønsker å gå et kortere løp, kan du ta Regnskapsmedarbeider (30 studiepoeng).

Alle våre studenter vil bli sertifisert i bruk av Tripletex.

Vi kobler våre studenter opp mot rekrutteringsbransjen, og arrangerer karrieredager to ganger i året. Der får studentene mulighet til å møte de som bemanner, vise frem sin CV og ha et mini-intervju med forskjellige rekrutterer. 

Gjennomføring:

 • Nettstudier: Denne utdanningen tilbys som nettstudier med fast oppstart - neste studiestart januar 2022.

Emnet gir deg grunnlag for å kunne være med i det daglige regnskapsarbeidet, og for å forstå hvilken plass arbeidet har i det helhetlige regnskapssystemet.

Du lærer forskjellen på utgift og kostnad, beregning av varekostnad, avskrivning av driftsmidler, skille mellom eiendeler og kostnader, kjøp og salg på kreditt, inngående og utgående merverdiavgifts oppgjør, kreditnotaer og rabatter, beregning av kostnader, forskuddsbetalinger og ubetalte poster, kalkulasjon, direkte- og indirekte kostnader, kalkyle, bruttofortjeneste og avanse, lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, terminoppgjør, avstemming mot bank, kunder, leverandører og lønn.

Emnet lærer deg å løse regnskapsoppgaver med resultat og balanse, der Excel er et viktig verktøy. Videre får du oversikt over regler i regnskapsloven, bokføringsloven og regnskapsstandarder, samt lærer å sette opp oppstillingsplan for resultat og balanse med noter, vurdering og oppgjør av anleggsmidler og omløpsmidler, enkel regnskapsanalyse og å behandle skatt.

Emnet omfatter generell regnskapsføring i regnskapssystemet Visma Tripletex. I tillegg skal du avslutte årsregnskapet med overføring til Finale årsoppgjør.

Du skal kunne føre et fullstendig regnskap, fra innleggelse av firmadata til avslutning med fullstendig årsoppgjør, bygge opp kontoplanen etter bedriftens behov ifølge Norsk standard, opprette kunder og leverandører, kunne kontere og føre bilag, fakturere, purre og inkassorutiner, skrive ut nødvendige rapporter, samt foreta budsjettering i regnskapssystemet.

I regnskapssystem 2 vil du også få kjøp av varer og tjenester fra utland, med valutatap og valutagevinst.

Gjennom arbeidet med emnet skal du også opparbeide en forståelse for regnskapets betydning som informasjonskilde og styringsverktøy.

Hovedvekten i emnet ligger på å kjøre lønn i et lønnssystem. Her vil du lære å legge inn opplysninger om selskapet, ansatte, oppstarts verdier, og å føre lønn hver måned. Du vil også lære å korrigere eventuelle tidligere feil, reiseregninger, og kjøre en ekstra lønnskjøring.

Dette emnet vil også gi deg kjennskap til hvilke lover og regler som omhandler ansatte. I tillegg lærer du partene i arbeidslivet å kjenne, oppfølging av sykmeldte arbeidstakere, å ha oversikt over de viktigste lønnsbegrepene og de vanligste formene for lønn. Du vil også få kjennskap til lover og regler rundt arbeidstid, oppsigelse og avskjed, kjenne til lovene som gjelder for permisjon og fravær og behandling av disse.

Du vil også få kjennskap til pensjon, oppfølging sykemeldte og HMS.

Arbeidet med lønn er også en svært viktig oppgave knyttet til bedriftens økonomistyringssystem. Lønnsposten utgjør gjerne en betydelig utgiftspost hos de fleste bedrifter. Å ha kontroll over lønnskostnadene er derfor viktig for bedriftens totale økonomistyring.

Første semesteroppgave omfatter føring av et fullstendig regnskap fra inngående saldobalanse, bilagsføring og et enkelt årsoppgjør. Du skal vise at du behersker bilagshåndtering, kunne foreta korrigeringer, følge med frister og ta ut alle etterspurte regnskapsrapporter og rapporter til det offentlige fra regnskapssystemet. Du skal føre et komplett regnskap fra inngående balanse og avslutte mot et enkelt årsoppgjør.

Semesteroppgavene er omfattende og skal gjenspeile utfordringene du vil møte i arbeidslivet. Gjennom arbeidet med oppgavene skal du benytte kompetansen du har tilegnet deg på bakgrunn av gjennomført undervisning innen de ulike fagområdene. Slik gir semesteroppgaven en helhetlig vurdering av din kompetanse ved endt utdanning.

I dette emnet skal du kunne foreta fullstendig årsoppgjør med skatteberegninger på anleggsmidler og omløpsmidler, vurdering av kundefordringer og tap på kundefordringer. Du får vite om forskjeller på et årsoppgjør avhengig av type virksomhet, regnskapsplikt kontra bokføringsplikt, utfylling av næringsoppgave og likningspapirer. I tillegg skal du kunne forklare årsoppgjør med noter, samt bruke Finale årsoppgjørsprogram med tall overført fra et regnskapssystem.

Økonomistyring fokuserer på analyse av regnskapstall, samt hvordan man kan redusere kostnader med god logistikk og lagerforståelse. Du lærer også å sette opp, bearbeide og analysere et budsjett ved hjelp av Excel.

NB! På nettutdanning vil det bli arrangert en stedbasert samling over to dager i lokalene til NKI i Oslo. Denne samlingen vil bli streamet.

Hovedvekten i emnet ligger på å kjøre lønn i et lønnssystem. Her vil du bygge på det du lærte i lønn og personal 1. Du vil blant annet lære å korrigere eventuelle tidligere feil, legge inn reiseregninger, utleggsskjema, timelister og ferieplan.

Dette emnet vil også gi deg kjennskap til hvilke lover og regler som omhandler ansatte. I tillegg lærer du partene i arbeidslivet å kjenne, oppfølging av sykmeldte, ulike pensjonsordninger, oppfølging av sykemeldte, og HMS.

I utdanningen får du mulighet til å komme enda tettere på regnskapsbransjen gjennom emnet, Bransjekunnskap. Emnet går over flere uker, og vil igjennom en større bransjerettet oppgave, gi verdifull erfaring, mulighet for nettverksbygging mot bransjen og gjøre deg enda bedre rustet for en jobb etter endt utdanning.

Emnet bransjekunnskap kan gjennomføres på to måter:

 1. Du kan selv finne deg en selvvalgt bransjerelatert virksomhet, der du til sammen deltar 160 timer (eventuelt flere bedrifter og til sammen 160 timer), og ut fra dette lage en rapport. Bedriften må godkjennes av skolen.
 2. Du kan velge å gjøre en bransjerelevant oppgave gjennom skolen.

I den andre semesteroppgaven skal du avslutte et regnskap med fullstendig årsoppgjør. Det omfatter beregning av nøkkeltall og skatteberegning. I tillegg skal det foretas full lønnskjøring i lønnssystemet, og overføre lønnstallene til regnskapssystemet. Du vil også få kjøp av varer/tjenester fra utland i denne oppgaven.

Semesteroppgavene er omfattende og skal gjenspeile utfordringene du vil møte i arbeidslivet. Gjennom arbeidet med oppgavene skal du benytte kompetansen du har tilegnet deg på bakgrunn av gjennomført undervisning innen de ulike fagområdene. Slik gir semesteroppgaven en helhetlig vurdering av din kompetanse ved endt utdanning.

Neste studiestart: januar 2022

FIRE SEMESTRE PÅ DELTID (to skoleår)

Utdanningen som Regnskapskonsulent tilbys som nettstudier med en valgfri samling.

Normert studietid er 24 måneder (deltid) på å gjennomføre utdanningen. 

Overordnede kunnskaper

Etter fullført utdanning, har du:

 • Kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som brukes innen regnskapsområdet
 • Forståelse for sentrale tema som omhandler regnskap- og bokføringsprinsipper
 • Innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet for regnskap- og personalarbeid
 • Bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet regnskap og lønn
 • Forståelse for de ulike selskapsformene, og kunnskap om hvordan et foretak er organisert
 • Innsikt i hvordan Norsk Kontoplan benyttes i regnskapsarbeid
 • Kunnskap om rutinene for lønns- og personalarbeid
 • Kunnskap om hvordan du oppdaterer kunnskapen din innenfor regnskap, lønn og personalarbeid- både gjennom informasjonshenting og kjennskap til abonnentsmuligheter til nettressurser
 • Innsikt i regnskaps- og lønnssystemers funksjonalitet, muligheter og begrensninger
 • Innsikt i regnskapsføring fra oppstart av et firma til klargjøring av årsoppgjør i små foretak
 • Forståelse for regnskapsbransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv
 • Kunnskap om budsjettering og viktigheten av analyse og økonomisk planlegging
 • Kunnskap om årsoppgjør, derav poster, lover, regler og årsoppgjørsprogrammet

Overordnede ferdigheter

Etter fullført utdanning, kan du:

 • Bruke relevante lover, forskrifter, regelverk og prinsipper for regnskaps-, lønns-, personal,- og HMS-relaterte problemstillinger
 • Kartlegge foretakets økonomiske stilling på basis av regnskapet, budsjettere og identifisere avvik fra budsjett, samt kan foreslå korrigerende tiltak
 • Bruke relevante regnskaps- og lønnssystemer med den funksjonalitet som til enhver tid benyttes
 • Føre et regnskap fra inngående saldo til årsavslutning i regnskapssystemet i alle typer bedrifter
 • Kjøre komplett lønn, og innrapportere til Altinn
 • Finne informasjon og fagstoff om gjeldende regler for regnskaps-, lønns- og personalarbeid samt fortolkninger av disse
 • Vurdere og analysere varelager
 • Beregne skattemessig og regnskapsmessig verdi på eiendeler og gjeld, samt fylle ut næringsoppgave
 • Føre et fullstendig årsoppgjør, avslutte årsoppgjør og starte regnskap i nytt år

Overordnet generell kompetanse

Du lærer å:

 • Forstå regnskapsfaglige prinsipper og krav til innrapportering innenfor regnskap og lønn
 • Bruke den etiske grunnholdningen du har lært, til etterlevelse av regelverk og lojalitet mot lovgiver som skaper tillit og respekt både hos kollegaer, ledelse, myndigheter og forretningsforbindelser, og som bygger oppunder allmennhetens tillit og syn på utøverne av regnskapsføringsyrket
 • Utføre regnskapstekniske oppgaver og analyser etter forespørsel fra oppdragsgiver og andre målgruppers behov
 • Bygge relasjoner med andre utøvere av regnskapsyrket gjennom samarbeid og gjensidig respekt
 • Utvikle gode rutiner og organisering for regnskaps- og økonomistyring

 • Pris kr 73.200,- (varighet 2 år)
 • Opptaksgebyr: kr 1.800,-
 • Totalpris: kr 75.500 (fire semestre)
 • Eksamensavgift er inkludert
 • Office 365 er inkludert
 • Lærebøker kommer i tillegg

Utdanningen Regnskapskonsulent er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen

På grunn av den brede fagsammensetningen, får du et stort nedslagsfelt når det gjelder jobbmuligheter innen regnskap og økonomi. Etter noe praksis, vil du ha kompetanse til å jobbe som mellomleder og kunne veilede medarbeidere innen regnskapsføring, lønnsarbeid generelt og bruk av administrativ programvare spesielt (regnskaps- lønns- og ordre/fakturaprogram).

Mange av våre studenter har etter endt utdanning hos oss, fått jobb i en økonomi-/regnskapsavdeling i en bedrift eller i et regnskapsbyrå.  Uavhengig av arbeidsmarked, er det alltid behov for ansatte med denne bakgrunnen. Mange bedrifter tar kontakt med oss mot slutten av studieåret og rekrutterer ansatte direkte fra oss. Manpower, Adecco. m.fl. er også interesserte i å rekruttere våre studenter.

Første år

 • Regnskap
 • Regnskapssystem
 • Lønn og personal
 • Semesteroppgave 1

Andre år

 • Regnskapssystem 2
 • Lønn og Personal 2
 • Årsregnskap og Økonomistyring
 • Semesteroppgave 2
 • Bransjekunnskap

Ved bestått eksamen i alle emner, inklusive semesteroppgaven og praksisrapporten, utstedes vitnemål.

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv i ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver. 

Boklisten finner du her

Pensum for oppstart vår 2022 bekreftes nærmere studiestart.