For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Logistikkfagskolen- arbeidsleder logistikk

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 33 000,-
Ekskl. eksamensavgift og bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Innsendinger:
22

Denne fagskoleutdanningen passer for deg som ønsker en praktisk rettet utdanning innen logistikk og arbeidsledelse. Den fokuserer på bedriftens kapasitetsutnyttelse og økonomiske konsekvenser i et helhetlig perspektiv. Du lærer om drift og oppbygging av lager og terminal, arbeidsledelse, kommunikasjon og økonomi- og utdanningen gir solid kompetanse i drift av lager og terminaler. Logistikkfagskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning med 30 studiepoeng og gir en solid kompetanse i drift av lager og terminaler.

Kostnadseffektiv logistikk er en viktig konkurransefaktor både i offentlig og privat sektor. Forståelse av de økonomiske aspektene i logistikk-kjeden er påkrevet, og denne kompetansen må være til stede i alle ledd, også der det praktiske arbeidet utføres.

Studiets hovedmål er å utdanne logistikkarbeidere med nødvendig kunnskap og kompetanse for å kunne utføre eget arbeid på en profesjonell måte, samt samarbeide, veilede og lede andre slik at virksomhetens driftsmessige og økonomiske målsetninger oppnås.

I studiet fokuserer vi på sammenhengen mellom hvordan logistikkoperasjoner planlegges, ledes og koordineres og den praktiske gjennomføringen.

Utdanningen er utviklet med tanke på at du skal kunne kombinere arbeid og studier. Stoffet er spesielt vinklet ut fra praktiske arbeidsoppgaver, og øvingsoppgavene er lagt opp slik at du skal kunne bruke eksempler fra egen arbeidssituasjon og på den måten få en bedre forståelse for stoffet og øke ditt kompetansenivå.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested. 

Kurset Økonomi gir en enkel innføring i grunnleggende begreper knyttet til kostnadsteori og økonomisk analyse, samt de vanligste metodene for økonomisk planlegging og økonomistyring.

Bedriftens mål og oppgaver:

•             hva er et regnskap

•             hva forteller regnskapet oss

•             utgifter, kostnader og inntekter

•             prissetting og kalkulasjon

•             driftsregnskapet

•             lønnsomhetskontroll og budsjettering

Studietimer:
215
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
7.5 poeng

Målsetningen med kurset er å gi et bilde av helheten i logistikken.

I kurset ser du på betraktningsmåtene og prinsippene som legges til grunn for å planlegge, utvikle, organisere, samordne, styre og kontrollere materialstrømmen fra leverandør til sluttbruker.

Vi fokuserer i stor grad på kapasitet og kapasitetsutnyttelse. Det som skal samordnes er arbeidsprosessene i hele verdikjeden fra leverandør til sluttbruker. Gjennom denne samordningen skal en sikre at det er riktig kapasitet og full kapasitetsutnyttelse.

I dette kurset tar man sikte på å belyse dette gjennom teoretiske betraktninger og fyldige beskrivelser av praktiske eksempler.

Studietimer:
115
Innsendinger:
4
Studiepoeng:
4.5 poeng

I kurset arbeidsledelse lærer du hvordan du skaper resultater basert på trivsel og effektivitet i samarbeid med dine medarbeidere.

Arbeidsledelse kalles også for operativ ledelse og en god operativ leder må kunne ta initiativ, gå foran og vise vei, sette mål, løse konflikter og ta ansvar. Men lederen må også ha myndighet til å ta beslutninger og disponere ressurser innenfor sitt område.

 • ledelse og lederens oppgaver
 • hvordan ledelse kan forankres i norsk virkelighet
 • serviceledelse og kvalitetsledelse
 • forutsetninger for å skape effektivt teamarbeid, lagånd og "vi-følelse"
 • prinsipper og metoder for resultatorientert planlegging og oppfølging
 • skape resultater gjennom medarbeiderne
 • lederens ansvar for helse, miljø og sikkerhet
 • motivasjon på arbeidsplassen
 • årsaker, virkninger og håndtering av stress, konflikter og mobbing på arbeidsplassen

Studietimer:
100
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
3 poeng

I faget Praktisk logistikk får du en innføring i generelle lagerbetraktninger, lagerets fysiske utforming og lagerets driftsmessige utforming. Du får innblikk i driftsfaktorer og økonomiske modeller som benyttes for å beregne lagerets verdiskapningsevne og de økonomiske effektene ulike valg kan forårsake.

 • Generelle lagerbetraktninger
 • Lager – verdiskapning eller kostnad
 • Lagerets plass i den totale vareflyten
 • Bedriftens økonomi
 • Lagerets fysiske utforming
 • Lagerets driftsmessige utforming
 • Informasjonsteknologi
 • Beholdningsstyring
 • Arbeidsmiljø

Studietimer:
215
Innsendinger:
8
Studiepoeng:
7.5 poeng

Kurset i kommunikasjon omhandler forholdet mellom kommunikasjon og informasjon, og gir innsikt i bevisst bruk av ulike kommunikasjonsformer. Videre gjennomgås møter i arbeidslivet, hvor forberedelse, gjennomføring og oppfølging av møter drøftes spesielt. Du lærer også å skrive rapporter, notater, brev, søknader, referater og andre dokumenter.

Når du har gjennomført kurset i kommunikasjon, skal du kunne gjøre rede for forholdet mellom kommunikasjon og informasjon, og du skal kunne bruke ulike kommunikasjonsformer bevisst. Du skal også kunne forberede, gjennomføre og følge opp møter, samt beherske skriftlig framstilling.

Skriftlig kommunikasjon

 • regler for utarbeiding av skriv, rapporter, notater
 • sammendrag, møteinnkalling, referat
 • brev, søknader
 • praktiske hjelpemidler

Behov for kommunikasjon

 • hva er kommunikasjon
 • personligheten preger kommunikasjonen
 • ordet er ditt
 • møteledelse
 • motiverende kommunikasjon
 • de vanskelige samtalene

Studietimer:
215
Innsendinger:
4
Studiepoeng:
7.5 poeng

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har kunnskaper om begreper, prosesser og verktøy innen økonomistyring, logistikk og ledelse
 • har innsikt i regelverk, standarder, metoder og krav til kvalitet innen økonomistyring, logistikk og ledelse
 • har bransjekunnskap om logistikk og kjennskap til yrkesfeltet
 • kan oppdatere sin yrkeskunnskap gjennom bruk av elektroniske oppslagsverk innen økonomi
 • forstår logistikkbransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap logistikk, økonomi og ledelse på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan anvende relevante faglige verktøy for lagerstyring og teknikker innen økonomistyring
 • kan finne frem til faglig informasjon innen logistikk, økonomi og ledelse som er relevant for en yrkesfaglig problemstilling
 • kan kartlegge en logistikkfaglig, økonomisk og/eller ledelsesrelatert problemstilling og identifisere behovene for tiltak

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har opparbeidet forståelse for yrkes- og bransjeetiske problemstillinger innen logistikk, økonomi og ledelse
 • har utviklet en etisk grunnholdning til både å lede et arbeidslag og utøvelsen av logistikkfaglige oppgaver
 • kan lede et arbeidslag på logistikkområdet etter egen leders, interne samarbeidspartnere og eksterne kunders forventninger
 • kan bygge relasjoner til overordnede, medarbeidere, underordnede, leverandører og kunder
 • kan utvikle logistikk, økonomi og ledelsesorienterte arbeidsmetoder basert på teori som er relevant for yrkesutøvelsen

Med studium Arbeidsleder logistikk vil du stå godt rustet til å betjene ulike stillinger på mellomnivå innen lager og logistikkbransjen, - der de økonomiske betrakningene knyttet til vareflyten må sees i sammenheng med de fysiske og de driftsmessige betingelsene.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner. 

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver. 

 • 2 eksamener á kr 1 950,-

Studiet har to eksamener som begge arrangeres to ganger i året.

 • Eksamen Modul 1 (nr. 8159) omfatter fagene Økonomi og Helhetlig logistikk.
 • Eksamen Modul 2 (nr. 8160) omfatter fagene Kommunikasjon, Praktisk logistikk og Arbeidsledelse.

Fullført utdanning og beståtte eksamener gir vitnemål og 30 studiepoeng. 

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.