For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Pedagogisk assistent

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 19 200,-
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Innsendinger:
10

I dette kurset vil du få kunnskap om hvordan du legger til rette for barns læring og utvikling gjennom undervisning, lek og hverdagsaktivitet. Denne utdanningen kvalifiserer deg til å jobbe som assistent i barnehage, skole eller skolefritidsordning.

LÆRINGSMÅL

Pedagogisk assistent gir deg kunnskap om hva som er et godt læringsmiljø, og du får kompetanse til å bidra i utviklingen av et positivt læringsmiljø for barna. Utdanningen passer både for deg som ønsker å jobbe med barn, og deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse innen fagområdet.

De fleste pedagogiske assistenter jobber i barnehage, skole eller skolefritidsordning. Under veiledning av lærer eller styrer og pedagogisk leder har de medansvar for tilsyn, omsorg og pedagogisk målrettet arbeid.
Vi vil at kurset skal gi deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør deg skikket til å arbeide som pedagogisk assistent i barnehage, skole eller skolefritidsordning.

Alle kurs ved NKI gjennomføres som nettstudier.

Pedagogisk arbeid med barn og kunnskap om hvordan barn lærer, er hovedemner i kurset. Du vil få et godt innsyn i hva som karakteriserer et godt læringsmiljø, og hvordan du selv kan bidra til å utvikle et positivt læringsmiljø for barna. Du får lære om viktige sider ved barns lek, når og hvordan barn leker, og lekens betydning for barns sosiale og personlige utvikling og læring.

Vi ser også på barnas egen kultur og hvordan barnehage og skole kan få barnekulturen til å blomstre. Du får også et godt innblikk i det formelle lovverket som regulerer arbeidet i barnehage og skole: Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Læreplanverket for den tiårige grunnskolen. Videre ser vi på viktige funksjoner i arbeidet som pedagogisk assistent.

Kurset gir et innblikk i hvordan ulike pedagogiske retninger har innvirket på undervisning og oppdragelse i barnehage og skole. Det fokuseres på omsorg som er en grunnleggende forutsetning for læring og dermed ett av de viktigste elementene i pedagogikken.

Studietimer:
200
Innsendinger:
5

De fleste pedagogiske assistenter jobber i barnehage, skole eller skolefritidsordning. Under veiledning av lærer eller styrer og pedagogisk leder vil du få medansvar for tilsyn, omsorg og pedagogisk målrettet arbeid.

Vi har lagt opp til at kurset skal gi deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør deg skikket til å arbeide som pedagogisk assistent i barnehage, skole eller skolefritidsordning.

Alle kurs ved NKI gjennomføres som nettstudier.

Hva menes egentlig med god kommunikasjon voksne imellom og mellom barn og voksne? Dette og andre sentrale spørsmål vil du få svar på. God kommunikasjon er vesentlig i personalsamarbeidet og foreldresamarbeidet. Videre ser vi på samarbeid mellom personalet og foreldrene.

Ifølge barnehageloven og grunnskoleloven skal foreldrene være representert i barnehagens og skolens styrende organer, som foreldreråd, samarbeidsutvalg med mer. De skal også være med på råd når det gjelder drift og innhold. Du vil lære hvor viktig et godt personalsamarbeid er for et godt følelsesmessig klima i barnehagen og skolen.

God planlegging bygger blant annet på observasjoner personalet foretar av barna. Du vil få et innblikk i hvorfor man planlegger, hva som skal planlegges, og hvordan de voksne kan planlegge for å ta barna aktivt med.

Vi kommer inn på noen spesialpedagogiske grunntanker, og vi ser på hvordan du kan arbeide for å ivareta fellesskap og gjensidig integrering i en uensartet barnegruppe. Viktige begreper er: integrering og funksjonshemning, lese- og skrivevansker, sosiale og emosjonelle vansker, tospråklighet.

Til slutt vil du lese om hvordan du kan arbeide med estetiske uttrykksformer for å utvikle og stimulere småbarns kreativitet og lek, og gi dem estetiske opplevelser.

Studietimer:
200
Innsendinger:
5

Gjennom studiet lærer du hvordan du kan arbeide for å ivareta fellesskap og integrering i en uensartet barnegruppe. Du får kunnskap om hvordan du legger til rette for god kommunikasjon mellom barn og voksne, og hvordan du skaper grunnlag for et godt samarbeid mellom personalet og foreldrene.

Det fokuseres på omsorg som en grunnleggende forutsetning for barns læring. Du vil lære å arbeide med estetiske uttrykksformer for å utvikle og stimulere barns kreativitet og lek. Utdanningen gir deg også innsikt i de lover og regler som regulerer arbeidet i barnehage og skole.

Utdanningen gir deg kompetanse til å arbeide som pedagogisk assistent i skolefritidsordningen, barnehager, skoler og ulike fritidsinstitusjoner for barn og unge.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Ingen formell opptakskrav

Boken "Arbeid med barn i barnehagen og skole", kan bestilles hos Skaff. Klikk her.