Gå til søk
Gå til innehold
Gå til kontakt info

Vaktmesterskolen

Fagskoleutdanning

Dette er utdanningen for deg som ønsker å kvalifisere deg til å jobbe med drift og vedlikehold av forretningsbygg, offentlige bygg, borettslag eller idrettsanlegg. Utdanningen passer både for deg som ønsker jobb innen faget, og deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse.

Vaktmesterskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning og gir deg 30 fagskolepoeng.

Utdanningen gir deg en innføring i byggteknikk og du lærer om byggeprosessen, bygningstyper, bygningskomponenter og hvordan du forholder deg til krav fra bygningsmyndighetene. Du får kunnskap om forvaltning, drift og vedlikehold av sentralvarmeanlegg, sanitæranlegg, ventilasjonsanlegg og elektriske anlegg.

Vaktmesterskolen gir deg en grundig innføring i energiøkonomisering, tar for seg årsaker til høyt energiforbruk i forskjellige typer bygg og ser på hvordan dette kan forebygges gjennom ulike ENØK-tiltak.

Du får innsikt i de administrative sidene av vaktmesteryrket og lærer om relevante lover, regler og forskrifter, HMS internkontrol, økonomi og ulike organisasjonsmodeller for forvaltning, drift og vedlikehold i kommunale virksomheter. Det blir også lagt vekt på praktisk utforming av brev, rapporter og notater.

I samarbeid med lokale partnere tilbyr vi klasseundervisning - se oversikt over våre partnere her.

 

Fagskolepoeng

Obligatoriske emner

 • Byggeteknikk med materialkunnskap 4
 • I dette kurset får du en innføring i byggteknikk. Du lærer om byggeprosessen, bygningstyper, bygningskomponenter og ulike materialer og deres egenskaper. Du lærer også om de lover og forskrifter som er relevant for eiendomsservicebransjen og hvordan du som driftstekniker skal forholde deg til krav fra myndighetene.

  Les mer om emnet

 • Rapporter og notater - Vaktmesterskolen 2
 • Kurset gir en innføring i skriftlig kommunikasjon og vil passe for alle som har behov for råd og tips om hvordan man kan utforme gode notater, sammendrag og rapporter i arbeidslivet.

  Les mer om emnet

 • Avfallsbehandling - Vaktmesterskolen 1
 • Kurset gir en grunnleggende oversikt over begreper og behandlingsmetoder innen avfallsområdet. Det gir også en innføring i de nye problemstillingene vaktmesteren kommer ut for i sin rolle som tilrettelegger for systematisk avfallssortering, innsamling og behandling i virksomheten.

  Les mer om emnet

 • Internkontroll 1
 • I dette kurset får du en innføring i Internkontroll og HMS. I kurset beskriver vi Internkontroll som et administrativt verktøy for å sikre at målsettinger for helse- miljø og sikkerhetskrav følges opp i bedriftene på linje med økonomiske- og tekniske krav.

  Les mer om emnet

 • Renhold, vaktmester 3
 • Kurset omhandler innvendig og utvendig renhold. Du får en oversikt over de vanligste maskiner og utstyr som benyttes i renhold bransjen. Du lærer om ulike renholdsmetoder, renholdsmidler og hvordan arbeidet kan organiseres.

  Les mer om emnet

 • Økonomi for driftspersonell 2
 • I kurset økonomi for driftspersonell får du en innføring i budsjettarbeid og regnskap i tilknytning til driftsbudsjett for vedlikeholdsoppgaver.

  Les mer om emnet

 • Sanitæranlegg 3
 • Kurset omfatter de viktigste elementene innen vann- og avløpstekniske installasjoner. Ulike løsninger for varmtvannsberedning og utstyr som brukes i sanitæranlegg. I kurset får du også kunnskap om vann og kloakksystemet, både innvendig og utvendig innenfor tomtegrensen.

  Les mer om emnet

 • Sentralvarmeanlegg og varmesystemer 4
 • Dette kurset omhandler ulike typer varmesystemer og deres fordeler og ulemper. Du lærer om sentrale tekniske begreper og krav i lover og forskrifter.

  Du får en innføring i varmeanleggets hovedinndeling, energiomvandling og dimensjonering av anlegg. Instrumentering, styring, overvåking og regulering. I kurset beskrives også driftstekniske forhold som støy, korrosjon, sikkerhet og vedlikehold.

  Les mer om emnet

 • Ventilasjon 3
 • Kurset gir deg kunnskaper om drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg slik at du kan utføre oppgaver som vaktmester på en sikker, økonomisk, effektiv og miljøvennlig måte.

  Faget beskriver forskjellige typer ventilasjonssystem med oppbygging, funksjon og anvendelsesområder. Varmegjenvinning og energiøkonomisering blir også behandlet.

  Les mer om emnet

 • Elektriske anlegg, vaktmester 3
 • I dette kurset vil du få et innblikk i hva du som vaktmester må kunne om ulike elektriske anlegg i en bygning. Kurset beskriver blant annet de sikkerhetsmessige krav og forhold som legger begrensninger på hva du som vaktmester har lov til å utføre av reparasjoner og vedlikehold.  Kurset omfatter forskrifter, autorisasjonskrav og sikkerhet knyttet til elektriske anlegg i bygninger og tekniske anlegg

  Les mer om emnet

 • Enøk, vaktmester 4
 • I dette kurset får du en grundig innføring i energiøkonomisering i bygg. Her beskrives også sammenhengen mellom bruk av energi og belastning på miljøet.

  Kurset tar for seg tekniske anlegg og problemstillinger som beskriver kostnadsstrukturer og årsakene til høyt energiforbruk i forskjellige typer bygg, - og hvordan dette kan forebygges gjennom energioppfølging og energioppfølgingssystem.

  Les mer om emnet

Pris 22 650,-
Godkjent for lån / stipend i Lånekassen
 
Du oppnår
Nivå: Fagskoleutdanning
Antall Fagskolepoeng 30
Program Vaktmesterskolen - 10G - 10
Krav til deg
Krav til forkunnskaper/praksis

Fullført videregående skole eller en vurdering av all relevant erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole/fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse.

Opptakskrav

Annet kompetansegrunnlag

Studietid

Du kan bruke inntil 12 måneder på å gjennomføre dette studiet.

Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse. Hvis du søker om forlengelse før studietiden har gått ut koster det 350 kroner pr. måned. Hvis du søker om forlengelse etter at den ordinære studietiden har gått ut koster det først 500 kroner i oppstartsgebyr og så 350 kroner pr. måned.

Du kan utvide din studietid ved å sende en søknad om forlengelse pr. e-post til studietid@nki.no

Studiestart

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Antall innsendinger 25
Eksamen
Eksamen

Eksamen arrangeres to ganger i året. Alle som fullfører og består eksamen, mottar vitnemål.

All informasjon om eksamen.

Priser og finansiering
Pris kontant Pris 22 650,-
Pris eksamen

2 eksamener á kr 1 750,-

Studiemateriell

Studiemateriell fåes kjøpt hos NKI Forlaget. Etter bestilling av nettstudiet får du en link til NKI Forlaget hvor du finner pensumlitteratur og tilbud om å kjøpe de bøkene du trenger.

Lånekasse

Godkjent for lån / stipend i lånekassen.

Finansiering

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Tips til finansiering

Du kan få støtte fra arbeidsgiver, fagforeninger eller søke om stipender. NAV bistår til finansiering kun ved spesielle tilfeller. Les mer om NAV her

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper:

 • kunnskap om begreper, prosesser og verktøy innen de ulike tekniske fagområder som er representert ved drift av bygninger.
 • innsikt i relevante lover, forskrifter, og lokale offentlige reguleringer og krav til kvalitet, som berører driften av bygninger.
 • et helhetlig innblikk  i hvordan man drifter bygninger og kjennskap til tekniske installasjoner.
 • kunne oppdatere sine yrkesfaglige kunnskaper så vel som sine kunnskaper innen relevant regelverk.
 • forstå bransjens/yrkets betydning i ivaretakelse av de verdier som ulike bygninger/bygningsmasse og tekniske installasjoner representerer.

Ferdigheter:

 • med utgangspunkt i kartlegging og innsamlet informasjon, vurdere et byggs kvalitet og egenskaper, tilstand og vedlikeholdsbehov med hensyn til konstruksjon, tekniske anlegg og installasjoner.
 • anvende relevante faglige verktøy, materialer, teknikker og uttrykksformer innen de ulike tekniske fagområder som er representert ved drift av bygninger.
 • bestillerkompetanse innen relevante fagområder.
 • anvende foreliggende teknisk dokumentasjon i sitt arbeide med å overvåke, kontrollere og styre driftssystemer.
 • kartlegge og utføre feilsøking, definere årsak og gjøre nødvendige tiltak for å korrigere forhold som viser avvik. 

Generell kompetanse:

 • forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper som for eksempel etterlevelse av avtaler og regelverk, trygg utførelse av små og store oppgaver og ivaretakelse av mennesker ved å legge vekt på HMS.
 • kan identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, reflektere over egen praksis knyttet til holdninger og verdier og har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket.
 • med utgangspunkt i sin innsikt i alle tekniske, miljømessige og sikkerhetsmessige forhold, kunne gjøre avveininger og ta beslutninger for å sikre forsvarlig drift av bygninger og tekniske anlegg, og som også tilfredsstiller utvalgte/ulike målgruppers behov.
 • kan bygge relasjoner med fagfolk på tvers av fag internt og overfor eksterne leverandører av materialer og tjenester, forbruksmateriell og tekniske installasjoner.
 • kan utvikle arbeidsmetoder, driftsprosedyrer, sikkerhetsforordninger og vedlikeholdsplaner for bygg.

Yrkesmuligheter

Den økende fokuseringen på generell kostnadsreduksjon, energiøkonomisering og arbeidsmiljø i forbindelse med drift og vedlikehold gjør at arbeidsgivere nå i sterkere grad enn tidligere legger vekt på dokumenterte kunnskaper. Vaktmesterskolen er utviklet for å gi deg dette kunnskapsgrunnlaget. Med vaktmesterskolen har du kompetanse til å søke arbeid som vaktmester for forretningsbygg, offentlige bygg, borettslag og idrettsanlegg.

 

Fritak

På bakgrunn av tidligere utdanning kan du søke om lesefritak i enkelte fag. Lesefritak innebærer at du slipper å sende inn innsendingsoppgavene i faget, men du får ikke eksamensfritak, fordi eksamen dekker alle fagene i hver modul.

Hvis du vil søke om fritak for et fag, må du sende inn relevante papirer som dokumenterer at du har nødvendige kunnskaper i faget. Ta kontakt med studieleder for nærmere informasjon om fritak.

Fordypning

Noen av kursene er inndelt i en obligatorisk del og en fordypningsdel. Fordypningen kan velges fritt etter ønske og behov, og uten at det resulterer i høyere studiepris. Du kan i løpet av studiet også få praktiske oppgaver der du må beskrive og dokumentere arbeidet/ oppgaven du gjennomfører. Arbeidsoppgavene kan knyttes til en prosjektoppgave og kan med fordel utformes i samråd med din arbeidsgiver.

Fordypningsdelen vil i noen grad bevege seg opp mot ingeniørnivå og er tatt med som et tilbud til dem som har spesiell interesse av å fordype seg i fagområdet. Fordypningen er frivillig og det er ingen innsendinger knyttet til dette stoffet. Kun selvtestoppgaver med løsningsforslag.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk