For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Regnskapsskolen

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 42 500,-
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Innsendinger:
14

Denne utdanningen gir deg kompetanse til å utføre alle grunnleggende oppgaver innen regnskap og økonomi. Du lærer praktisk regnskapsføring, regnskapsanalyse og økonomistyring. Etter fullført studium vil du kunne ivareta disse oppgavene for de fleste typer bedrifter.

Regnskapsskolen er en praktisk rettet fagskoleutdanning, som fokuserer på de daglige og periodiske arbeidsoppgavene til en regnskapsmedarbeider. Fra å ikke kunne noe om økonomi, vil du i løpet av utdanningen lære å utføre sentrale oppgaver innen regnskap og økonomistyring. Du tilegner deg en kompetanse som gjør at du kan gjøre et stort karrieresteg. Du vil kunne ta ansvar for regnskapet i en liten eller mellomstor bedrift, eller du vil kunne søke deg til stillinger i store bedrifter og regnskapsfirmaer.

Utdanningen passer også for deg som vil ha faglig påfyll og oppdatere kunnskapen din. Her gjennomgås alt en regnskapsansvarlig arbeider med til daglig.

Dette får du:

 • En fleksibel regnskapsutdanning med individuell progresjon, uten krav til obligatoriske møter
 • Innholdet bygges opp med regnskapsteori i emne 1 og 2 og anvender teorien i emne 3 og 4 i Tripletex regnskapssystem
 • Utdanningen tar for seg både «mekanisk» bokføringsteori og «dynamisk» regnskapsanalyse
 • En kort, men intensiv regnskapsutdanning som kan bygges på, f eks. med Lønns- og personalsskolen

Regnskapsskolen er akkreditert av NOKUT, og gir 30 studiepoeng.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

Regnskap Innføringskurs er tilpasset deg som ønsker grunnleggende kunnskaper innen regnskap. Regnskapskurset legger spesiell vekt på regnskapsforståelse, regnskapsføring og sentrale problemer knyttet til periodeavslutninger.

Kurset gir praktisk innføring i -

 • regnskap og bokføring
 • regnskapsregler
 • vanlige regnskapsprinsipper
 • fakturering
 • lagervurdering
 • resultat og balanse
 • behandling av merverdi og lønn

Pris:
kr 7 500,-
Studietimer:
180
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
6 poeng

Gjennom dette kurset vil du få en grunnleggende forståelse for en bedrifts løpende regnskapsførsel gjennom året - og om arbeidet med regnskapsavslutningen.

 • regnskap/bokføring
 • regnskapsregler/regnskapsprinsipper
 • fakturering/fordringer/reskontro
 • merverdiavgift
 • lønnsbehandling
 • lagervurdering
 • resultat og balanse/årsavslutning

Kurset er bygget opp slik at det på hvert enkelt fagfelt utdyper læringsutbyttene fra innføringskurset både teoretisk og ved praktiske oppgaver. Alle oppgaver løses ved hjelp av pc med programmene Word og Excel.

Pris:
kr 8 500,-
Studietimer:
210
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
7 poeng

Kurset gir deg en grundig forståelse for en virksomhets praktiske regnskapsarbeid med utgangspunkt i regnskapssystemet Tripletex. Samtidig tilegner du deg dypere, teoretisk forståelse for regnskapsførsel, regnskapsavslutning og årsoppgjørsdisposisjoner. Du vil kunne bedømme et regnskap og sammenligne dette med andre regnskaper.

Innhold:

Sentrale temaer som blir gjennomgått:

 • Verdivurderingsregler i regnskapet generelt og ved årsavslutningen spesielt
 • Føring av regnskap ved hjelp av et skybasert regnskapssystem
 • De vanligste rutinene i regnskapssystemet Tripletex
 • Løpende bilagsregistrering, lønns- og avgiftsberegning, samt skattetrekk ved hjelp av Tripletex
 • Avslutting av eksternt regnskap, både periodisk avslutning og årsavslutning

Et viktig læringsmål i kurset er at studenten skal utvikle forståelse for både samfunnsmessige og etiske problemstillinger knyttet til praktisk regnskapsføring.

Studietimer:
300
Innsendinger:
4
Studiepoeng:
10 poeng

Etter endt kurs skal studenten forstå begreper knyttet til kostnadsteori og økonomisk analyse, de vanligste metodene for økonomisk planlegging, samt budsjettering og økonomistyring. Studenten vil få en grundig forståelse for hvordan drifts- og investeringskalkyler danner grunnlaget for lønnsomhetsanalyser. Du skal kunne gjennomføre budsjettarbeidet ved hjelp av IT-verktøy, Microsoft Excel og regnskapssystemet Tripletex

Innhold:

Sentrale temaer som blir gjennomgått:

 • Hensikten med økonomisk analyse, planlegging, budsjettering og økonomistyring
 • Budsjettarbeid knyttet til regnskapsprogrammet Tripletex
 • Drifts- og investeringskalkyler
 • Lønnsomhetsanalyser i både drifts- og eksternregnskapet
 • DuPont-modellen i økonomistyring
 • Kritiske nøkkeltallsberegninger, herunder lønnsomhet, likviditet og soliditet
 • Bruk av Excel regneark som kalkyle-, analyse- og økonomistyringsverktøy

Studietimer:
210
Innsendinger:
4
Studiepoeng:
7 poeng

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • har kunnskap om de viktigste begreper som vedrører regnskapsføring og til hvordan regnskapet er bygget opp og organisert
 • har innsikt i de grunnleggende lovbestemmelsene, forskriftene, forutsetningene, regnskapsprinsippene og standardene som vedrører regnskapsføring
 • har kunnskap om regnskapsføring og kjennskap til økonomifeltet
 • har kunnskap om forholdet mellom økonomiske transaksjoner, økonomiske kretsløp og verdiskapning 
 • har kunnskap om den prinsipielle oppbygningen av norsk kontoplan og samspillet mellom resultatregnskapet og balansen
 • har kunnskap om de periodiseringene som er nødvendig å utføre ved en regnskapsavslutning
 • har kunnskap om de utfordringene som knytter seg til avgifter og skatter i forbindelse med kjøp, salg og lønnsavregning samt har grunnleggende kunnskap om firmaskatt
 • har kunnskap om de verdivurderingsregler som er nødvendige for å kunne måle og verdsette eiendeler, forpliktelser og gjeld til et foretak
 • har forståelse for teorien rundt budsjettering og likviditetsstyring og for at dette arbeidet er en naturlig del av bedriftens regnskapsførsel
 • har kjennskap til menyoppbygningen av et elektronisk regnskapssystem
 • har kunnskaper om betydningen av nøyaktighet og etterrettelighet
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om regnskapsregler
 • har forståelse for korrekt regnskapsførsel i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

 

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan anvende sentrale bestemmelser i lover, forskrifter og regnskapsstandarder for regnskapsføring
 • kan utføre selvstendig arbeid og kan anvende de viktigste bestemmelsene for bilagsregistrering og regnskapsavslutning, lønns- og avgiftsberegning og skattetrekk
 • kan gjennomføre og avslutte et eksternt regnskap, både periodisk og årsavslutningen og sette opp et ferdig resultatregnskap og ny balanse
 • kan utføre korrekt de vanligste rutinene i et regnskapsprogram
 • kan utføre løpende bilagsregistrering, lønns-, avgifts- og skattetrekkbehandling samt merverdi- og avgiftsbehandling ved hjelp av et regnskapsprogram
 • kan foreta et årsoppgjør med bruk av et regnskapsprogram
 • kan budsjettere og delta i likviditetsstyringen ved hjelp av pc-verktøy 
 • kan finne informasjon og fagstoff på regnskapsområdet som er relevant for en faglig problemstilling
 • kan kartlegge en regnskapsrelatert situasjon og identifisere problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak

Generell kompetanse:

Kandidaten: 

 • har forståelse for nødvendigheten av korrekt regnskapsførsel 
 • har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelse av regnskapsoppgaver
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter på et bredere spekter av regnskapsmessige og økonomiske problemstillinger i henhold til utvalgte målgruppers behov
 • kan bygge relasjoner med kollegaer i en regnskapsavdeling og med dets kunder
 • kan utvikle rutiner for eget regnskapsarbeid

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner. 

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver. 

Prisen inkluderer eksamensavgift, men ikke bøker. Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Eksamensform: Skriftlig, nettbasert

Det er et krav at man har bestått alle emnene og eventuelle arbeidskrav for å få utstedt vitnemål.

Vurderingen av ev. arbeidskrav er bestått/ikke bestått.

Det blir gjennomført følgende eksamener:

 1. Regnskap - Innføringskurs
 2. Regnskap - Videregående kurs
 3. Regnskap, modul 2

 *Det tas forbehold om endringer

Her finner du all informasjon om eksamen