For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Regnskapsskolen

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 44 300,-
Ekskl. bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Innsendinger:
11
Kvinnelig regnskapsfører jobber med regnskap

Dette er en praktisk rettet regnskapsutdanning som gir deg kompetanse til å utføre alle grunnleggende oppgaver innen regnskap og økonomi. Du lærer praktisk regnskapsføring, regnskapsanalyse og økonomistyring, slik at du kan gå rett ut i jobb etter endt utdannelse.

Hva får du med utdannelsen Regnskapsskolen?

Regnskapsskolen er en praktisk rettet fagskoleutdanning som fokuserer på de daglige og periodiske arbeidsoppgavene til en regnskapsmedarbeider. Fra å ikke kunne noe om økonomi, vil du i løpet av utdanningen lære å utføre sentrale oppgaver innen regnskap og økonomistyring. Du tilegner deg en kompetanse som gjør at du kan gjøre et stort karrieresteg. Du vil kunne ta ansvar for regnskapet i en liten eller mellomstor bedrift, eller du vil kunne søke deg til stillinger i store bedrifter og regnskapsfirmaer.

Utdanningen passer også for deg som vil ha faglig påfyll og oppdatere kunnskapen din. Her gjennomgås alt en regnskapsansvarlig arbeider med til daglig.

Dette får du:

 • En fleksibel regnskapsutdanning med individuell progresjon, uten krav til obligatoriske møter
 • Innholdet bygges opp med regnskapsteori i emne 1 og 2 og anvender teorien i emne 3 og 4 i Tripletex regnskapssystem
 • Utdanningen tar for seg både «mekanisk» bokføringsteori og «dynamisk» regnskapsanalyse
 • En kort, men intensiv regnskapsutdanning som kan bygges på, f eks. med Lønns- og personalsskolen

Jobbmuligheter med Regnskapsskolen

Regnskapsskolen vil kvalifisere deg for et bredt spekter av jobber innen regnskap og økonomi. Etter endt utdannelse kan du gå rett ut i jobb. Mange av våre tidligere studenter har fått jobb innen en økonomi-/regnskapsavdeling eller i et regnskapsbyrå, og får titler som fagkonsulent, rådgiver, regnskapsmedarbeider, administrasjonskoordinator og kontormedarbeider. 

Regnskapsskolen nettstudium

Vår nettskole gir deg fleksibiliteten du trenger for å lande drømmejobben innen regnskap og økonomi. Du kan starte på regnskapsutdannelsen når du vil, og studerer fra hvor du vil. Ta Regnskapsskolen på deltid, og gjennomfør i ditt eget tempo slik at du kan kombinere utdannelsen med jobb eller annet. 

Studiestart hver dag - hele året! 

Videre studiemuligheter etter utdannelsen Regnskapsskolen

Ga Regnskapsskolen mersmak? Bygg videre kompetanse med Lønns- og personalsskolen og bli enda mer attraktiv på arbeidsmarkedet.  

Andre spennende kurs som kan kombineres med Regnskapsskolen:

 • Den digitale arbeidsplassen -  dette kurset gir deg kunnskap og verktøy til å gå fra å være en såkalt "kontorleder" til å bli en fremoverlent digital leder. Du vil få innsikt i hva som motiverer og ivaretar de ansatte i en hybrid arbeidshverdag, og hvordan du som leder sikrer godt samarbeid på tvers av ulike plattformer og metoder.
 • Organisasjon, ledelse og kvalitet - du vil lære om kvalitet og kvalitetsstyring for å kunne utvikle aktuelle rutiner for arbeid innen ditt fagfelt. I tillegg får du kunnskap om kommunikasjonsprosesser, og forståelse for at kommunikasjon kan forbedres, slik du kan bruke kommunikasjonsmodellen som et verktøy, og forbedre kommunikasjonen i ditt daglige arbeid.
 • Konflikter på jobben gir deg en grundig innføring i hvordan du skal opptre som en konflikthåndterer.

 

Regnskap Innføringskurs er et fagskoleemne som kan tas alene eller som en del av Regnskapsskolen. Studiet er tilpasset deg som ønsker grunnleggende kunnskaper innen regnskap. Det legges spesiell vekt på regnskapsforståelse, regnskapsføring og sentrale problemer knyttet til periodeavslutninger.

Kurset gir praktisk innføring i:

 • regnskap og bokføring
 • regnskapsregler
 • vanlige regnskapsprinsipper
 • fakturering
 • lagervurdering
 • resultat og balanse
 • behandling av merverdi og lønn

Les mer...

Pris:
kr 10 900,-
Studietimer:
180
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
7 poeng

Gjennom dette kurset vil du få en grunnleggende forståelse for en bedrifts løpende regnskapsførsel gjennom året - og om arbeidet med regnskapsavslutningen.

Emnet tar for seg følgende områder:

 • regnskap/bokføring
 • regnskapsregler/regnskapsprinsipper
 • fakturering/fordringer/reskontro
 • merverdiavgift
 • lønnsbehandling
 • lagervurdering
 • resultat og balanse/årsavslutning

Kurset er bygget opp slik at det på hvert enkelt fagfelt utdyper læringsutbyttene fra innføringskurset både teoretisk og ved praktiske oppgaver. Alle oppgaver løses ved hjelp av pc med programmene Word og Excel.

Les mer...

Pris:
kr 12 300,-
Studietimer:
210
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
8 poeng

Kurset gir deg en grundig forståelse for en virksomhets praktiske regnskapsarbeid med utgangspunkt i regnskapssystemet Tripletex. Samtidig tilegner du deg dypere, teoretisk forståelse for regnskapsførsel, regnskapsavslutning og årsoppgjørsdisposisjoner. Du vil kunne bedømme et regnskap og sammenligne dette med andre regnskaper.

Sentrale temaer som blir gjennomgått:

 • Verdivurderingsregler i regnskapet generelt og ved årsavslutningen spesielt
 • Føring av regnskap ved hjelp av et skybasert regnskapssystem
 • De vanligste rutinene i regnskapssystemet Tripletex
 • Løpende bilagsregistrering, lønns- og avgiftsberegning, samt skattetrekk ved hjelp av Tripletex
 • Avslutting av eksternt regnskap, både periodisk avslutning og årsavslutning

Et viktig læringsmål i kurset er at studenten skal utvikle forståelse for både samfunnsmessige og etiske problemstillinger knyttet til praktisk regnskapsføring.

Studietimer:
300
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
11 poeng

Etter endt kurs skal studenten forstå begreper knyttet til kostnadsteori og økonomisk analyse, de vanligste metodene for økonomisk planlegging, samt budsjettering og økonomistyring. Studenten vil få en grundig forståelse for hvordan drifts- og investeringskalkyler danner grunnlaget for lønnsomhetsanalyser. Du skal kunne gjennomføre budsjettarbeidet ved hjelp av IT-verktøy, Microsoft Excel og regnskapssystemet Tripletex

Sentrale temaer som blir gjennomgått:

 • Hensikten med økonomisk analyse, planlegging, budsjettering og økonomistyring
 • Budsjettarbeid knyttet til regnskapsprogrammet Tripletex
 • Drifts- og investeringskalkyler
 • Lønnsomhetsanalyser i både drifts- og eksternregnskapet
 • DuPont-modellen i økonomistyring
 • Kritiske nøkkeltallsberegninger, herunder lønnsomhet, likviditet og soliditet
 • Bruk av Excel regneark som kalkyle-, analyse- og økonomistyringsverktøy
Studietimer:
210
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
4 poeng

Dette studiet tilbys som nettstudie med fleksibel oppstart. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Eksamensform: Skriftlig hjemmeeksamen, nettbasert.

Eksamen er inkludert i prisen. 

Vurderingen av arbeidskrav er bestått/ikke bestått og må være bestått før eksamen gjennomføres.

Det blir gjennomført følgende eksamener:

 1. Regnskap innføringskurs - 24 timers hjemmeeksamen
 2. Regnskap videregåendekurs - 24 timers hjemmeeksamen
 3. Regnskap, modul 2 - 3 dagers hjemmeeksamen

 

 

Kunnskaper studenten har opparbeidet seg etter utdannelsen:

 • kunnskap om de viktigste begreper som vedrører regnskapsføring og til hvordan regnskapet er bygget opp og organisert
 • innsikt i de grunnleggende lovbestemmelsene, forskriftene, forutsetningene, regnskapsprinsippene og standardene som vedrører regnskapsføring
 • kunnskap om regnskapsføring og kjennskap til økonomifeltet
 • kunnskap om forholdet mellom økonomiske transaksjoner, økonomiske kretsløp og verdiskapning 
 • kunnskap om den prinsipielle oppbygningen av norsk kontoplan og samspillet mellom resultatregnskapet og balansen
 • kunnskap om de periodiseringene som er nødvendig å utføre ved en regnskapsavslutning
 • kunnskap om de utfordringene som knytter seg til avgifter og skatter i forbindelse med kjøp, salg og lønnsavregning samt har grunnleggende kunnskap om firmaskatt
 • kunnskap om de verdivurderingsregler som er nødvendige for å kunne måle og verdsette eiendeler, forpliktelser og gjeld til et foretak
 • forståelse for teorien rundt budsjettering og likviditetsstyring og for at dette arbeidet er en naturlig del av bedriftens regnskapsførsel
 • kjennskap til menyoppbygningen av et elektronisk regnskapssystem
 • kunnskaper om betydningen av nøyaktighet og etterrettelighet
 • oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om regnskapsregler
 • forståelse for korrekt regnskapsførsel i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

 

Ferdigheter studenten har opparbeidet seg etter utdannelsen:

 • kan anvende sentrale bestemmelser i lover, forskrifter og regnskapsstandarder for regnskapsføring
 • kan utføre selvstendig arbeid og kan anvende de viktigste bestemmelsene for bilagsregistrering og regnskapsavslutning, lønns- og avgiftsberegning og skattetrekk
 • kan gjennomføre og avslutte et eksternt regnskap, både periodisk og årsavslutningen og sette opp et ferdig resultatregnskap og ny balanse
 • kan utføre korrekt de vanligste rutinene i et regnskapsprogram
 • kan utføre løpende bilagsregistrering, lønns-, avgifts- og skattetrekkbehandling samt merverdi- og avgiftsbehandling ved hjelp av et regnskapsprogram
 • kan foreta et årsoppgjør med bruk av et regnskapsprogram
 • kan budsjettere og delta i likviditetsstyringen ved hjelp av pc-verktøy 
 • kan finne informasjon og fagstoff på regnskapsområdet som er relevant for en faglig problemstilling
 • kan kartlegge en regnskapsrelatert situasjon og identifisere problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak

Generell kompetanse studenten har opparbeidet seg etter utdannelsen:

 • har forståelse for nødvendigheten av korrekt regnskapsførsel 
 • har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelse av regnskapsoppgaver
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter på et bredere spekter av regnskapsmessige og økonomiske problemstillinger i henhold til utvalgte målgruppers behov
 • kan bygge relasjoner med kollegaer i en regnskapsavdeling og med dets kunder
 • kan utvikle rutiner for eget regnskapsarbeid

Fullført videregående skole eller har fagbrev.

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravene, kan søke opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. En realkompetansevurdering bygger på dokumentert arbeidserfaring, utdanning, kurs, organisasjonserfaring og annen informasjon som søker mener er relevant. 

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver. 

Prisen inkluderer eksamensavgift, men ikke bøker. Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

  • Grunnleggende regnskap ISBN: 9788205510784