Hopp til hovedinnholdet

Fagskole

Eiendomsserviceskolen

Eiendomsserviceskolen er utviklet for deg som arbeider i, eller som ønsker å arbeide i, en bransje som tilbyr drift- og vedlikeholdstjenester innen eiendomsbransjen. Studium er utviklet i samarbeid med de største aktørene i eiendomsservicebransjen, og tilrettelagt slik at du kan tilpasse det til din yrkeserfaring. Eiendomsserviceskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning og gir 30 studiepoeng.

Studiepoeng

30

Innsendinger

35

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Eiendomsserviceskolen

fra Kr 27 550,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Emner

Studium gir deg bred innsikt i organisering, drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg. Det blir lagt vekt på metodebeskrivelse, terminologi, og lover og forskrifter som regulerer den enkeltes rettigheter og ansvar i arbeidsforholdet. Dette gjelder også gårdeiers plikter og rettigheter.

Studium inneholder de fleste fag og emner som er sentrale i  bransjen. Studium erstatter ikke en offentlig fagutdanning innen tradisjonelle håndverksfag, men er ment som en grunnleggende basisutdannelse innen eiendomsservicefaget.

Obligatoriske emner

Rapporter og notater - Eiendomsserviceskolen Studiepoeng: 2

Kurset gir en innføring i skriftlig kommunikasjon og vil passe for alle som har behov for råd og tips om hvordan man kan utforme gode notater, sammendrag og rapporter i arbeidslivet.

Internkontroll - HMS Studiepoeng: 2

I dette kurset får du en innføring i Internkontroll og HMS. I kurset beskriver vi Internkontroll som et administrativt verktøy for å sikre at målsettinger for helse- miljø og sikkerhetskrav følges opp i bedriftene på linje med økonomiske- og tekniske krav.

Avfallsbehandling - Eiendomsserviceskolen Studiepoeng: 1

Kurset gir en grunnleggende oversikt over begreper og behandlingsmetoder innen avfallsområdet. Det gir også en innføring i de nye problemstillingene vaktmesteren kommer ut for i sin rolle som tilrettelegger for systematisk avfallssortering, innsamling og behandling i virksomheten.

Byggeteknikk - Eiendomsserviceskolen Studiepoeng: 4

I dette kurset får du en innføring i byggteknikk. Du lærer om byggeprosessen, bygningstyper, bygningskomponenter og ulike materialer og deres egenskaper. Du lærer også om de lover og forskrifter som er relevant for eiendomsservicebransjen og hvordan du som driftstekniker skal forholde deg til krav fra myndighetene.

Sanitæranlegg Studiepoeng: 3

Kurset omfatter de viktigste elementene innen vann- og avløpstekniske installasjoner. Ulike løsninger for varmtvannsberedning og utstyr som brukes i sanitæranlegg. I kurset får du også kunnskap om vann og kloakksystemet, både innvendig og utvendig innenfor tomtegrensen.

Elektriske anlegg Studiepoeng: 3

I dette kurset vil du få et innblikk i hva du som ansvarlig for drift og vedlikehold må kunne om ulike elektriske anlegg i en bygning. Kurset beskriver blant annet de sikkerhetsmessige krav og forhold som legger begrensninger på hva du som ansvarlig for drift og vedlikehold har lov til å utføre av reparasjoner og vedlikehold.  Kurset omfatter forskrifter, autorisasjonskrav og sikkerhet knyttet til elektriske anlegg i bygninger og tekniske anlegg

Sentralvarmeanlegg - og varmesystem Studiepoeng: 4

Dette kurset omhandler ulike typer varmesystemer og deres fordeler og ulemper. Du lærer om sentrale tekniske begreper og krav i lover og forskrifter.

Du får en innføring i varmeanleggets hovedinndeling, energiomvandling og dimensjonering av anlegg. Instrumentering, styring, overvåking og regulering. I kurset beskrives også driftstekniske forhold som støy, korrosjon, sikkerhet og vedlikehold.

Ventilasjon Studiepoeng: 3

Kurset gir deg kunnskaper om drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg slik at du kan utføre oppgaver som ansvarlig for drift og vedlikehold på en sikker, økonomisk, effektiv og miljøvennlig måte.

Faget beskriver forskjellige typer ventilasjonssystem med oppbygging, funksjon og anvendelsesområder. Varmegjenvinning og energiøkonomisering blir også behandlet.

ENØK - Eiendomsserviceskolen Studiepoeng: 4

I dette kurset får du en grundig innføring i energiøkonomisering i bygg. Her beskrives også sammenhengen mellom bruk av energi og belastning på miljøet.

Kurset tar for seg tekniske anlegg og problemstillinger som beskriver kostnadsstrukturer og årsakene til høyt energiforbruk i forskjellige typer bygg, - og hvordan dette kan forebygges gjennom energioppfølging og energioppfølgingssystem.

Service og kundebeh. for eiend.servicebransjen Studiepoeng: 2

Kurset tar for seg servicebegrepet. Eksempler og oppgaver fokuserer på typiske arbeidssituasjoner man kan møte i eiendomsservicebransjen.

Valgfag

Økonomi og FDV-systemer Studiepoeng: 2

Kurset er delt inn i to hovedemner, I emnet FDV-systemer (Forvaltning - Drift - Vedlikehold) beskrives ulike måter å organisere drift og vedlikehold av offentlige bygninger og eiendommer.

I emnet Økonomi for driftspersonell får du en innføring i budsjettarbeid og regnskap i tilknytning til driftsbudsjett.

Eindomsserviceskolen: Prosjektoppgave Studiepoeng: 2

Prosjektoppgaven skal inneholde relevante problemstillinger knyttet til eiendomsservicebransjen. Oppgaven bør være tverrfaglig og inneholde konkrete problemformuleringer som gjennom prosjektarbeidet kan dokumenteres med egne undersøkelser, målinger og teknisk dokumentasjon.

Renhold Studiepoeng: 2

Kurset omhandler innvendig og utvendig renhold. Du får en oversikt over de vanligste maskiner og utstyr som benyttes til renhold. Du lærer om ulike renholdsmetoder, renholdsmidler og hvordan arbeidet bør organiseres.

Mer informasjon

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper:

 • kunnskap om begreper, prosesser og verktøy innen de ulike tekniske fagområder som er representert ved drift av bygninger.
 • innsikt i relevante lover, forskrifter, og lokale offentlige reguleringer og krav til kvalitet, som berører driften av bygninger.
 • et helhetlig innblikk  i hvordan man drifter bygninger og kjennskap til tekniske installasjoner.
 • kunne oppdatere sine yrkesfaglige kunnskaper så vel som sine kunnskaper innen relevant regelverk.
 • forstå bransjens/yrkets betydning i ivaretakelse av de verdier som ulike bygninger/bygningsmasse og tekniske installasjoner representerer.

Ferdigheter:

 • med utgangspunkt i kartlegging og innsamlet informasjon, vurdere et byggs kvalitet og egenskaper, tilstand og vedlikeholdsbehov med hensyn til konstruksjon, tekniske anlegg og installasjoner.
 • anvende relevante faglige verktøy, materialer, teknikker og uttrykksformer innen de ulike tekniske fagområder som er representert ved drift av bygninger.
 • bestillerkompetanse innen relevante fagområder.
 • anvende foreliggende teknisk dokumentasjon i sitt arbeide med å overvåke, kontrollere og styre driftssystemer.
 • kartlegge og utføre feilsøking, definere årsak og gjøre nødvendige tiltak for å korrigere forhold som viser avvik. 

Generell kompetanse:

 • forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper som for eksempel etterlevelse av avtaler og regelverk, trygg utførelse av små og store oppgaver og ivaretakelse av mennesker ved å legge vekt på HMS.
 • kan identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, reflektere over egen praksis knyttet til holdninger og verdier og har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket.
 • med utgangspunkt i sin innsikt i alle tekniske, miljømessige og sikkerhetsmessige forhold, kunne gjøre avveininger og ta beslutninger for å sikre forsvarlig drift av bygninger og tekniske anlegg, og som også tilfredsstiller utvalgte/ulike målgruppers behov.
 • kan bygge relasjoner med fagfolk på tvers av fag internt og overfor eksterne leverandører av materialer og tjenester, forbruksmateriell og tekniske installasjoner.
 • kan utvikle arbeidsmetoder, driftsprosedyrer, sikkerhetsforordninger og vedlikeholdsplaner for bygg.

Finansiering

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Opptakskrav

Fagbrev, fullført og bestått videregående skole, alternativt realkompetanse: Dokumentert arbeidserfaring, utdanning, kurs, organisasjonserfaring og annen relevant informasjon.

Her finner du mer informasjon om opptakskrav

Eksamen

Eksamen arrangeres to ganger i året. Alle som fullfører studium og består eksamen, får vitnemål. Alle som fullfører studium uten å avlegge eksamen, får karakterutskrift. De som ikke fullfører studium, får kursbevis for de enkeltkurs som er fullført.

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 2 eksamener á kr 1 950,-

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk