Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Høyskole

Freds- og konfliktstudier, årsstudium - 60 studiepoeng

Freds- og konfliktstudier hører til internasjonale studier og omfavner en rekke spennende fagområder som statsvitenskap, utviklingsstudier, historie, religionstudier, politisk teori, samfunnsgeografi og forsvars- og strategistudier. 

Studiet gir 60 studiepoeng og kan inngå som del av en bachelorgrad, eller brukes som videreutdanning.

Når du søker vil du bli sendt videre til Bjørknes Høyskole og skolen vil behandle søknaden din fortløpende. Dersom du får tilbud om studieplass og takker ja, blir du registrert som student ved Bjørknes Høyskole og du vil få nødvendig studieinformasjon.

Studiepoeng

60

Lånekasse­godkjent

Høyskole

Freds- og konfliktstudier, årsstudium - 60 studiepoeng

Kr 81 800,-

Beskrivelse

Studiet har fått stadig større betydning og en rekke forskningsfunn fra feltet har ført til nye måter å tenke på når det gjelder forebygging av konflikter, konflikthåndtering, samhandling og utvikling.

Krig og fred kan sees på som to ytterpunkter i et samfunn der spekteret imellom er fylt av komplekse krefter og prosesser. Her får du teoretiske og praktiske verktøy til å analysere og forstå lokale og globale forhold knyttet til fred og konflikt.

Obligatorisk

Innføring i internasjonale studier (INT1110) Studiepoeng: 10

I innføring i internasjonale studier vil du blant annet lære om hvordan verden er "skrudd sammen", hvordan internasjonale politiske prosesser fungerer, hvilken rolle historie spiller og hvordan man kan analysere hendelser ved bruk av politiske teorier. Dette og mye mer vil sette deg godt i stand til å forstå de store linjene i studiet av internasjonale relasjoner. 

Innføring i freds- og konfliktstudier (FK1120) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 10

Emnet introduserer en rekke sentrale begreper, konsepter og temaer innenfor freds- og konfliktstudier. Mye av det du lærer her vil du kjenne igjen i senere emner. Du vil blant annet lære om dagens konflikttrender, hvorfor væpnede konflikter oppstår, hva som driver konflikter og hvordan en kan gå frem for å analysere konflikter. 

Forskningsmetoder (INT1150) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 10

Forskningsmetode gir en introduksjon til samfunnsvitenskapelig forskningsmetoder. Forskningsmetode kan forstås som et redskap for å systematisk utvikle ny kunnskap. Dette emne gir en elementær innføring i viktige begreper og prinsipper innenfor forskningsmetodikk. Studenten får en innføring i metodisk tenkemåte og sentrale metodeproblemer.

Konfliktløsning og fredsarbeid (FK1210) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 10

Noen svært sentrale problemstillinger innenfor freds- og konfliktstudier er hvordan man skal arbeide for å forebygge utbrudd av voldelige konflikter, hvordan man kan løse konflikter som allerede er i gang, og ikke minst hvordan man skal unngå at avsluttede konflikter blusser opp igjen.

I dette emnet vil du bli introdusert for ulike tilnærminger til disse problemstillingene og du vil bli kjent med en rekke ulike aktører som jobber med dette. Viktige begreper og temaer som konfliktløsning, fredsbevaring, fredsbygging, konfliktforebygging, humanitær intervensjon og forsoning er noe av det som vil bli diskutert.

Menneskerettigheter (INT1220) Studiepoeng: 10

Med menneskerettighetsdoktrinen anno 1948 ble stater for første gang tvunget til å gjøre rede for hvordan de behandler sine innbyggere og hvordan de håndhever sitt nasjonale regelverk. Fremdeles den dag i dag byr gjennomføringen av menneskerettighetene på betydelige utfordringer og moralske dilemmaer, både i fred og konflikt. Disse dilemmaene vil gjennom emnet bli drøftet, ut i fra teorien og historien bak menneskerettighetene, og implementeringen av disse.

Folkemord og massevold (INT1230) Studiepoeng: 10

I dette emnet vil du som student bli utfordret til å ta en del valg selv, da emnet vurderes ut i fra at større selvvalgt essay. Emnet er kasusbasert, der forelesningene legges opp parvis – først en teoriforelesning, deretter en kasusforelesning. Ved å knytte tematikken opp mot kasusstudier vil du bli sterkere i anvendelse og drøfting av teori, som vil være nyttig for den skriftlige innleveringen i dette emnet samt kommende emner.

Mer informasjon

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Kompetanse og kunnskaper i freds- og konfliktstudier og internasjonal politikk gir muligheter innen mange ulike jobber både i Norge og internasjonalt. En slik kompetanse vil være relevant for arbeid både i private og offentlige organisasjoner, og kompetansen vil også være etterspurt i ulike mediebedrifter.

Kanskje ønsker du å jobbe i frivillige organisasjoner, regionale organisasjoner eller i departementene? Utdanningen vil være relevant både for de som er i startfasen av sin utdanning, samt de som allerede er yrkesaktive, men som ønsker/trenger fagkunnskaper innen dette fagområdet. Dette inkluderer lærere, journalister, diplomater, politikere, militærpersonell, samt ansatte i ulike organisasjoner. 

Veien videre

Dette studieprogrammet  er en døråpner til videre studier innen samfunnsvitenskapelige fag generelt, og internasjonal politikk og freds- og konfliktstudier spesielt. Med gjennomført årsenhet har du mulighet til å gå rett videre på andre studieår av vår bachelorgrad.

Pris

Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned.

Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Eksamen

Eksamen arrangeres av Bjørknes Høyskole. Du kan velge mellom stedlig eller nettbasert eksamen. Eksamen kan avlegges to ganger i året, samlet eller hver for seg. Det er ingen eksamensavgift ved ordinær eksamen.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk