Hopp til hovedinnholdet

Fagskole

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi gir deg kunnskap om teknologiens plass og muligheter innenfor helse- og omsorgs-feltet. 

Studiet passer for deg som ønsker ny, spennende og etterspurt kompetanse. Studiets hovedmål er å gi helsepersonell ettertraktet spisskompetanse i forståelse og bruk av velferdsteknologi. Velferdsteknologi kan blant annet bidra til å styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for nedsatt funksjonsevne.

Studiepoeng

30

Innsendinger

3

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Velferdsteknologi

Kr 0,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Beskrivelse

Studieplassene for våren 2019 er nå fylt opp.

Søknadsperioden åpner igjen fra 1. mai. Du kan da søke om studieplass med oppstart i september 2019.

Studieplan Velferdsteknologi

Fagskoleutdanning i velferdsteknologi er godkjent av NOKUT og gir 30 studiepoeng. Utdanningen har hovedopptak til høsten. I noen fylker vil det også være mulighet for oppstart til våren. Utdanningen er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Om søknadsprosessen:

Vi har begrenset antall plasser og søknadene behandles fortløpende, forutsatt at alle kriterier til dokumentasjon er oppfylt. Søkere som ikke vedlegger dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

Gå til «Søk nå» for å sende din søknad i dag. Pass på at du sammen med din bestilling laster opp relevant dokumentasjon, samt motivasjonsbrev for å vurderes til opptak.

Studiet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Obligatorisk

Innføring i velferdsteknologi Studiepoeng: 10

Emnet gir studenten en innføring i hva velferdsteknologi er og hvilke konsekvenser velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten kan ha for yrkesutøvelsen, pasienten og pårørende. Videre hvilke muligheter og begrensninger velferdsteknologi kan medføre for de som er involvert.

Velferdsteknologi - kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten Studiepoeng: 10

Emnet omhandler forskjellige former, og bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten for ulike brukergrupper. Det rettes oppmerksomhet mot velferdsteknologi som forebyggende tiltak og hvordan velferdsteknologi kan bidra til å gjøre det mulig for flere å kunne fortsette å bo hjemme.

Emnet tar for seg hva telemonitorering er, og i hvilke situasjoner det benyttes og formålet. Studenten vil få innblikk i samhandling mellom telemonitorering for den enkelte bruker, pårørende og mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale tjenesten.

Velferdsteknologi - verdier, etikk og juss Studiepoeng: 10

Emnet tar opp sentralt lovverk for velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten, og vil videre omhandle samtykkekompetanse, grad av frivillighet og bruk av tvang. Andre sentrale temaer vil være overvåkning, etikk, trygghet og de ulike roller.                    

Mer informasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om relevante begreper og anvendelsen av velferdsteknologiske løsninger for å understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet
 • har innsikt i relevante lover og forskrifter som regulerer plikter og rettigheter for brukere og pårørende som mottar/bruker teknologisk assistanse
 • har innsikt i relevante lover og forskrifter som har særlig betydning for yrkesutøveres bruk av velferdsteknologi innen helse- og omsorgssektoren
 • har kunnskap om helse- og omsorgstjenester og kjennskap til velferdsteknologi som middel for å møte utfordringene ved den forventede økningen i antall eldre hjelpetrengende og personer med kroniske sykdommer
 • kan oppdatere sin kunnskap om velferdsteknologiske løsninger og hvilke løsninger som best ivaretar brukerens individuelle behov
 • har forståelse for hvordan velferdsteknologi kan bidra til økt livskvalitet for bruker/pasient og pårørende, samt bedre ressursutnyttelse innen helse- og omsorgssektoren 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap om velferdsteknologiske løsninger i planleggingen og utøvelsen av forebyggende og helsefremmende arbeid hos eldrekroniske syke og personer med demens og/eller kognitiv svikt.
 • kan anvende teknikker som samhandlingskompetanse i veiledning av pasient/bruker og pårørende for å oppnå mestring og aktiv problemløsning, samt et tett samarbeid med pårørende som brukere av velferdsteknologi
 • kan finne relevant informasjon og fagstoff om hvordan velferdsteknologiske løsninger kan bidra til å forsterke trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet på gruppe- og individnivå
 • kan kartlegge situasjoner hvor bruk av velferdsteknologiske løsninger kan være hensiktsmessige i helse- og omsorgsarbeidet og se behovet for iverksetting av relevante tiltak 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse for faglige etiske utfordringer og dilemmaer knyttet til velferdsteknologi for å kunne ivareta samtykke, personvern og enkeltindividets integritet
 • kan reflektere over egen praksis og begrunne sine vurderinger faglig og etisk
 • har utviklet en etisk grunnholdning som har brukeres, pasienters og pårørendes behov i sentrum og ivaretar brukermedvirkningen i samhandling med bruker/pasient, pårørende og fagpersoner
 • kan utføre helse- og omsorgsarbeid som innbefatter velferdsteknologi for utvalgte målgrupper som eldre og kronisk syke, og personer med demens og/eller kognitiv svikt
 • kan bygge relasjoner med fagfeller i helse- og omsorgssektoren, pårørende og løsningsleverandører
 • kan utvikle arbeidsrutiner som er relevant for yrkesutøvelse som inkluderer velferdsteknologiske løsninger, tilpasset målgruppene i forståelse med kollegaer, brukere og pårørende 

Finansiering

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og derfor gratis for studentene. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig.

Opptakskrav

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått utdanningsprogram i helse- og sosialfag for videregående opplæring og autorisasjon som helsepersonell etter helsepersonelloven.
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.
 • Utdanningen kan også være aktuell for høyskoleutdannede innen helse- og sosialfag som for eksempel ergoterapeuter, vernepleiere, fysioterapeuter og sykepleiere
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Det anbefales at du har minimum ett års yrkeserfaring
 • Søker må være minimum 19 år gammel

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå

Eksamen

Informasjon om eksamen

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 måned før eksamensdato.

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 3 eksamener á kr 0,-

Bokliste

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.

This site uses cookies. Read more about cookies here. Lukk