Hopp til hovedinnholdet

Fagskole

Velferdsteknologi

Velferdsteknologistudiet gir deg kunnskap om teknologiens plass og muligheter innenfor helse- og omsorgs-feltet. 

Studiet passer for deg som ønsker ny, spennende og etterspurt kompetanse. Studiets hovedmål er å gi helsepersonell ettertraktet spisskompetanse i forståelse og bruk av velferdsteknologi. Velferdsteknologi kan blant annet bidra til å styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for nedsatt funksjonsevne. 

Velferdsteknologistudiet gir deg kunnskap om teknologiens plass og muligheter innenfor helse- og omsorgs-feltet. Velferdsteknologi handler ikke om teknologi. Den handler om mennesker.”

Fagskolepoeng

30

Innsendinger

3

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Velferdsteknologi

Kr 0,-

Ekskl. eksamensavgift.

Emner

Studieplan Velferdsteknologi

Fagskoleutdanning i velferdsteknologi er godkjent av NOKUT og gir 30 fagskolepoeng. 

Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig og når plassene tildeles. NKI har løpende kontakt med fylkeskommunene om tildeling av plasser. Se listen over ledige studieplasser med oppstart høsten 2017. Gjør oppmerksom på at fagskoleutdanning i helsefag ikke fører frem til autorisasjon som helsepersonell. 

Studiet har oppstart to ganger i året, og er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon.

Studiestart for høsthalvåret er 28. september og 28. februar for vårhalvåret. 

Søknadsfrister

Søknadsfrist for opptak høstsemester: 25. september

Søknadsfrist for opptak vårsemester: 25. februar

Behandlingsperiode for opptak til høstsemesteret er i perioden 1. juli - 28. september.

Behandlingsperiode for opptak til vårsemesteret er i perioden 10. januar 28. februar.

Søknader behandles fortløpende, forutsatt at alle kriterier til dokumentasjon er oppfylt.

Gå til påmeldingsknappen for å sende din søknad i dag. Påse at du sammen med din bestilling laster opp relevant dokumentasjon, samt motivasjonsbrev for å vurderes til opptak.

Se mer om krav til opptak i studieplan. (Legges ut 19. sept).

Utdanningen er også tilgjengelig som ordinært studium

Studiet er finansiert av Helsedirektoratet.

Obligatorisk

Innføring i velferdsteknologi Fagskolepoeng: 10

Emnet gir studenten en innføring i hva velferdsteknologi er og hvilke konsekvenser velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten kan ha for yrkesutøvelsen, pasienten og pårørende. Videre hvilke muligheter og begrensninger velferdsteknologi kan medføre for de som er involvert.

Velferdsteknologi – kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten Fagskolepoeng: 10

Emnet omhandler forskjellige former, og bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten for ulike brukergrupper. Det rettes oppmerksomhet mot velferdsteknologi som forebyggende tiltak og hvordan velferdsteknologi kan bidra til å gjøre det mulig for flere å kunne fortsette å bo hjemme.

Emnet tar for seg hva telemonitorering er, og i hvilke situasjoner det benyttes og formålet. Studenten vil få innblikk i samhandling mellom telemonitorering for den enkelte bruker, pårørende og mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale tjenesten.

Velferdsteknologi – verdier, etikk og juss Fagskolepoeng: 10

Emnet tar opp sentralt lovverk for velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten, og vil videre omhandle samtykkekompetanse, grad av frivillighet og bruk av tvang. Andre sentrale temaer vil være overvåkning, etikk, trygghet og de ulike roller.                         

Mer informasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om relevante begreper og anvendelsen av velferdsteknologiske løsninger for å understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet
 • har innsikt i relevante lover og forskrifter som regulerer plikter og rettigheter for brukere og pårørende som mottar/bruker teknologisk assistanse
 • har innsikt i relevante lover og forskrifter som har særlig betydning for yrkesutøveres bruk av velferdsteknologi innen helse- og omsorgssektoren
 • har kunnskap om helse- og omsorgstjenester og kjennskap til velferdsteknologi som middel for å møte utfordringene ved den forventede økningen i antall eldre hjelpetrengende og personer med kroniske sykdommer
 • kan oppdatere sin kunnskap om velferdsteknologiske løsninger og hvilke løsninger som best ivaretar brukerens individuelle behov
 • har forståelse for hvordan velferdsteknologi kan bidra til økt livskvalitet for bruker/pasient og pårørende, samt bedre ressursutnyttelse innen helse- og omsorgssektoren 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap om velferdsteknologiske løsninger i planleggingen og utøvelsen av forebyggende og helsefremmende arbeid hos eldrekroniske syke og personer med demens og/eller kognitiv svikt.
 • kan anvende teknikker som samhandlingskompetanse i veiledning av pasient/bruker og pårørende for å oppnå mestring og aktiv problemløsning, samt et tett samarbeid med pårørende som brukere av velferdsteknologi
 • kan finne relevant informasjon og fagstoff om hvordan velferdsteknologiske løsninger kan bidra til å forsterke trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet på gruppe- og individnivå
 • kan kartlegge situasjoner hvor bruk av velferdsteknologiske løsninger kan være hensiktsmessige i helse- og omsorgsarbeidet og se behovet for iverksetting av relevante tiltak 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse for faglige etiske utfordringer og dilemmaer knyttet til velferdsteknologi for å kunne ivareta samtykke, personvern og enkeltindividets integritet
 • kan reflektere over egen praksis og begrunne sine vurderinger faglig og etisk
 • har utviklet en etisk grunnholdning som har brukeres, pasienters og pårørendes behov i sentrum og ivaretar brukermedvirkningen i samhandling med bruker/pasient, pårørende og fagpersoner
 • kan utføre helse- og omsorgsarbeid som innbefatter velferdsteknologi for utvalgte målgrupper som eldre og kronisk syke, og personer med demens og/eller kognitiv svikt
 • kan bygge relasjoner med fagfeller i helse- og omsorgssektoren, pårørende og løsningsleverandører
 • kan utvikle arbeidsrutiner som er relevant for yrkesutøvelse som inkluderer velferdsteknologiske løsninger, tilpasset målgruppene i forståelse med kollegaer, brukere og pårørende 

Finansiering

Utdanningen er finansiert av Helsedirektoratet og derfor gratis for studentene. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig.

Opptakskrav

Eksamen

Informasjon om eksamen

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 14 dager før eksamensdato. 

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 3 eksamener á kr 0,-

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk